Stödet kan sökas under en tidsbegränsad period fram till och med 30 maj.

Stödets syfte
Att tillföra extern strategiskt kunskap som bidrar till att säkra företagets långsiktiga fortlevnad, “omstart” och omställning till nya marknadsförutsättningar, kundbehov och affärsmöjligheter när restriktionerna lättar. Konsultationen får inkludera:

  • Framtagande av affärsstrategi för tiden efter ”coronakrisen”.
  • Framtagande av marknads- och aktivitetsplan samt budget med koppling till affärsstrategin.
  • Stöd att identifiera för företaget relevanta statliga och regionala stödåtgärder för att hantera utmaningar till följd av coronapandemins negativa effekter på företaget. Hur dessa stödåtgärder kan bidra till företaget ska arbetas in i den framtagna likviditets-/resultatbudgeten.

Godkända kostnader
Köp av extern tjänst som tillför företaget ekonomisk expertkompetens. Tjänsten ska utföras av revisorer, redovisningskonsulter eller konsult med motsvarande kompetens, med fördel från den byrå som företaget normalt anlitar för redovisnings- och revisionstjänst. Det får inte handla om köp av tjänst för normala driftskostnader eller sådana kostnader som är löpande eller periodiskt återkommande såsom bokföring eller upprättade av bokslut. Köp från närstående eller koncernbolag tillåts inte.

Målgrupp
Företaget med fast arbetsställe i Jämtlands län som har upp till 20 anställda (årsarbetskraft, per 2021-01-01) och som har drabbats av minskad omsättning som en direkt effekt av pandemins effekter på näringslivet.

Ett grundkrav för att ett företag ska kunna beviljas stödet är att företaget inte är på obestånd, är skyldig att upprätta kontrollbalansräkning eller är föremål för företagsrekonstruktion. Med obestånd avses att företaget saknar förmåga att betala sina skulder och att denna förmåga inte endast är tillfällig. Kontrollbalansräkning ska upprättas när det finns skäl att anta att bolagets eget kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet.

Företaget ska bedriva verksamhet på marknadsmässiga villkor och ha gjort minst ett bokslut. Stöd lämnas inte till hobbyverksamhet. Stöd lämnas inte till företag verksamma inom fiske, fiskeförädling eller primärproduktion av jordbruksprodukter.

Stödnivå
100 procent av godkända kostnader, dock maximalt 8000 kronor.

Stödet utgör stöd av mindre betydelse (även kallat försumbart stöd eller “de minimis”). Ett företag får maximalt ta emot stöd av mindre betydelse till ett värde på totalt 200 000 euro under en 3-årsperiod.

Bedömning och regional prioritering
Stöd prioriteras till företag som bedöms vara negativt drabbade av pandemins effekter men som också bedöms kunna uppnå lönsamhet och en varaktig sysselsättning för de anställda.

Legal grund för stöd
Kommissionens förordning nr 1407/2013. Svenska regler finns i SFS 2015:210 paragraf 13.

Logotype - Europeiska regionala utvecklingsfonden

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se