Utvärdering av föregående Regionala utvecklingsstrategi (RUS) och lärdomar som tagits med

Under revideringsprocessen har en utvärdering av den nuvarande Regionala utvecklingsstrategin Jämtland/Härjedalen 2030 – Innovativt & attraktivt skett genom workshops. Som resulterat i ett antagande om att prioriteringarna fortfarande till stor del anses vara aktuella. Såsom företagande, innovation, forskning, infrastruktur och samhällsservice, resurssnålare och effektivare, kompetensförsörjning och kompetensutveckling. Attraktivitet är enligt många ett övergripande mål, där alla prioriteringar ska bidra till att skapa en attraktiv region att leva, bo och verka i, samt att besöka. Demografi samt social inkludering och sunt liv, är också viktiga faktorer framöver i arbetet med regional utveckling. Dock så är det två av flera utmaningar som vi bör arbeta med genomgående för att skapa en hållbar utveckling.

Det framkom synpunkter kring behovet av att se över strukturen kring Regionala utvecklingsstrategin. Hitta ett upplägg där de andra regionala strategierna blir en del av RUS. Där även regionens aktörer i samverkan, utifrån olika uppdrag och olika platsers förutsättningar, kan arbeta för att hitta lösningar på olika samhällsutmaningar. För att arbeta mot den samhällsutveckling som vi i länet vill se.

Målen i Jämtland/Härjedalen 2030 – Innovativt & attraktivt upplevs som svåra för andra aktörer med andra uppdrag att arbeta mot, då målen idag är tätt kopplade till Region Jämtland Härjedalens uppdrag kring regionalt tillväxtarbete. Uppfattningen är att de därmed är kopplade till uppföljning av sakområden, snarare än länets utveckling. Målen har enligt utvärderingen inte känts helt inkluderande och har ej heller i tillräckligt stor del tagit hänsyn till hela länet och platsers olika förutsättningar.

Ett annat viktigt inspel som framkommit under revideringsprocessen är att vi i länet behöver bli bättre på att säga vart vi vill. Vad är det för län vi vill leva. bo och verka i? Viktigt att vi först tar reda på veta vart vi vill och sedan bygger färdplanen för att ta oss ditåt. Det vill säga bli bättre på att koppla ihop långsiktig viljeinriktning med verktygslådan för genomförande.

Utifrån alla inspel, så insåg vi att det behöver göras en övergripande omställning. Bygga ett system kring RUS som ger långsiktighet men samtidigt även flexibilitet i systemet.

Detta ovan är tecken på att den nuvarande Regionala utvecklingsstrategins sakområden är viktiga för regional utveckling och fortfarande är aktuella, men att det finns en begränsning. Vi rör oss från begreppet tillväxt, till att använda begreppet hållbar regional utveckling. Flera av aktörerna i regionen upplever att vi behöver hitta en tydligare ”röd tråd” mellan andra regionala strategier och RUS, samt ett effektivt system där andra aktörer kan vara med och bidra utifrån sitt uppdrag och sina förutsättningar. För att tillsammans mer effektivt arbeta för hållbar regional utveckling och konkurrenskraft. Detta även för att i slutändan tillsammans göra bättre riktade insatser och rikta medel rätt.

Kopplat till detta ovan så finns också forskning som visar på att regioner med glesa strukturer har en utmaning i form av tunnhet i organiseringen, dvs få aktörer på stora geografiska ytor (Nordregio). Denna övergripande omställning som vi nu påbörjar, är därför också ett steg på vägen mot att faktiskt försöka bemöta den utmaningen och ge oss tiden att hitta vårt sätt att arbeta för att nå bästa effekt.