Lärdomar från revideringsprocessen 2019-2020

Tillvägagångssättet i den övergripande omställningen som nu görs har valts utifrån de inspel som kommit in i den omfattande revideringsprocess som genomförts 2019-2020, där röster från hela länet gjort sig hörda. Det som i stora drag har lyfts är:

 • Hållbar utveckling samt Agenda 2030 bör genomsyra den kommande Regionala utvecklingsstrategin och dess arbetsprocesser
 • Begreppet tillväxt bör definieras utifrån alla tre hållbarhetsaspekterna och fokus bör bli mer på hållbar regional utveckling.
 • Vi bör eftersträva balans mellan såväl stad och land, som det svenska och samiska samhället.
 • Platsers olika förutsättningar / Inomregionala skillnader / Territoriella skillnader har haft ett stort fokus. Där platsers olika förutsättningar med olika naturliga resurser kräver differentierade insatser. Det finns platser med liknande resurser men olika kompetenser i områdena gör att liknande resurser förädlas olika.
 • Processerna kring dokumenten är minst lika viktigt, om inte viktigare, än själva dokumentet. Det är engagemanget och arbetsprocesserna som ger de riktiga effekterna på regional utveckling.
 • Väldigt tydligt under processen har varit att länet består av människor som bär på drivkraft och kompetens av olika slag, länet har ett därmed ett starkt humankapital som fortsatt bör vara delaktig i samhällsutvecklingen.
 • Var normkritiska, ifrågasätt samhällsstrukturer och våga förändra det som inte gynnar hållbar utveckling för länet.
 • Det finns flera regionala strategier inom olika sakområden, låt dem vara en del av RUS och dess prioriteringar.
 • Bygg en dokumenthierarki som ger utrymme till lärande och flexibilitet i genomförandet.

Den reviderade versionen är uppbyggd utifrån inspel från:

 • En utlysning som Region Jämtland Härjedalen gjorde vid namn ”Stärkt kapacitet för regionalt utvecklingsarbete”, där 14 olika projekt tagit fram kunskapsunderlag om Jämtlands län ur olika perspektiv. Det är genomförts litteraturstudier, workshops och träffar med flera målgrupper
 • Workshops i alla länets kommuner
 • Förvaltningsövergripande workshop med Region Jämtland Härjedalen
 • Workshop med Länsstyrelsen
 • Träffar med aktörer i länet
 • Framtagande av Strukturanalys samt Strukturbilder för Jämtlands län
 • Framtidsspaningar och scenarion via KTH, Sweco och Kairos Future.
 • Framtagande av analys för Smart specialisering i Jämtlands län
 • Framtagande av analys av hållbarhetsaspekter
 • Framtagande och utveckling av uppföljningen Läget i länet
 • Omvärldsbevakning

Med bakgrund i inspelen insåg Region Jämtland Härjedalen under revideringsprocessen att det inte bara är ett dokument som revideras, utan att det är en övergripande omställning kring dokumentet, målstrukturen och arbetsprocesserna kring Regional utveckling som behöver göras. Detta gör att processen börjar med denna Regionala utvecklingsstrategi, detta ger oss målbilden. Detta är alltså det första steget i ett nytt arbetssätt.

Förändringstrappan

Källa: www.thefuture.se

Bilden ovan är en beskrivning av denna revideringsprocess och just nu står vi högst upp och vill skapa värde av all tid och energi som länets befolkning och alla aktörer med samlad kraft lagt på detta.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se