Workshop kring "Bortom BNP-tlllväxt" scenarier för hållbart samhällsbyggande, Sverige 2050

Scenarier Sverige 2050

Förväntningarna på ekonomisk tillväxt är djupt rotade i vårt samhälle. Samtidigt medför en ständigt ökande konsumtion och produktion ett ökat tryck på jordens resurser. Forskare har presenterat ett resultat från ett omfattande forskningsprojekt som pekar på hur viktiga mål i samhället rörande välfärd, social och ekologisk hållbarhet kan uppnås med andra medel.

Det tvärvetenskapliga projektet Bortom BNP-tillväxt har utvecklat fyra scenarier för Sverige 2050 som inte förutsätter ekonomisk tillväxt, men som i stället ska uppfylla ett antal politiskt antagna ekologiska och sociala hållbarhetsmål. Scenarierna fokuserar på delningsekonomi, cirkulär ekonomi, automatisering och lokal självförsörjning. Gemensamt för scenarierna är att de, till skillnad från den etablerade normen, inte utgår ifrån att konsumtionen ska fortsätta att öka, och att de innebär en omfördelning av resurser. Både ekonomiska men det kan också vara makt och inflytande över produktionen.

– Genom att använda scenarierna i analyser och diskussioner har vi visat på att det finns möjlighet att gå mot hållbar utveckling med bibehållet eller ökat välbefinnande. Men välbefinnandet kanske behöver bygga på andra värden än i dagens samhälle, säger Åsa Svenfelt, docent i hållbar utveckling på KTH och projektledare. (Källa: www.bortombnptillvaxt.se)

Workshopen kommer att utgå från de 4 scenarierna som tagit fram för Sverige 2050:


Mer information om projektet "Bortom BNP-tillväxt" finner ni på deras hemsida www.bortombnptillvaxt.se.

Workshopen kopplar till revideringeringsprocessen och tar första steget in i nästa fas.

Under hela vårt revideringsarbete med Regionala utvecklingsstrategin (maj-oktober 2019) så har vi haft tidshorisont 2050, vi har bland annat i slutet på varje workshop bett er att fundera på hur ni tror att den plats ni befinner er på ser ut 2050? Hur har beteenden förändrats? Detta för att vi lever här och nu, men vi planerar strategiskt för framtiden och kommande generationer. Hur vill vi att vår framtid ska se ut här i länet år 2050? Känns det långt bort? Då kan man fundera på hur mycket som hänt de senaste 10 åren och snabbt kan vi konstatera att mycket kommer att hinna hända 10-30 år framåt i tiden.

Försök då att tänka er hur kommande innovationer skapar framtidens förutsättningar till samhällsbyggnad och fundera på hur de skulle kunna tas tillvara på bästa sätt för att skapa ett Jämtlands län som för dig/er fortsätter att vara och än mer blir en attraktiv plats att bo, leva och verka på? Kom sedan tillbaka till idag och fundera över hur det ser ut, vilka långsiktiga samhällsmål behövs för att vi ska ha en möjlighet att nå den framtid som du/ni precis såg framför dig/er? Vad skulle du/ni kunna ha för roll i arbetet?

I workshopen får ni diskutera konkreta scenarier som är tvärvetenskapligt uppbyggda av forskare för Sverige 2050, de skapar många frågor såsom exempelvis vad skulle dessa framtider innebära för Er som organisation? Vad skulle det betyda för den plats ni befinner er på och för Jämtlands län som helhet? År de relevanta eller inte? Hur skulle hållbar tillväxt se ut för dig/oss? Hur möter vi framtidens utmaningar?