Revideringsprocessen

Revideringsprocessen byggs upp i dialog med olika regionala aktörer. Detta för att vi samtidigt vill bygga upp ett nytt arbetssätt som kan öka vår gemensamma kapacitet att arbeta med regional utveckling. Vårt processarbete genomsyras av transparens, delaktighet/medskapande och inkluderande. Tanken är att erbjuda offentliga aktörer, näringsliv samt civisamhälle möjlighet att vara aktivt medskapande aktörer i vår revideringsprocess och i genomförandet av strategin.


Öppenhet

 

Fas 1 - Planering av process i dialog med andra aktörer

Tidsplan: 1 Januari - 30 April 2019 

Fas 2 - Inspel & Analysarbete

1. Analysinsamling och inspel kring utvärdering av den nuvarande Regionala utvecklingsstrategin och inspel gällande förslag till förbättringar i innehåll och arbetssätt.

Tidsplan: 1 maj - 30 sep 2019

2. Sammanställning av inspel från del 1 och analysunderlag, utifrån dem gå in på behov samt prioriteringar framöver. Detta är del 2 gällande inspel och dialog i processen.

Tidsplan: 1 oktober 2019 - 31 januari 2020 (inklusive remissinspel 31 augusti 2020)

Fas 3 - Remissutkast, framtagande och utskick internt samt externt

Tidsplan: 1 december 2019- 31 augusti 2020

Fas 4 - Politisk process och beslut

Tidsplan: 1 september 2020 - 31 december 2020


Processarbete


 

RUS-process, bild 1
RUS-process, bild 2

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se