Stöd till innovationskluster för ett hållbart och konkurrenskraftigt Jämtland Härjedalen

För att påskynda omställningen till ett hållbart och fortsatt konkurrenskraftigt Jämtland Härjedalen, så utlyser Region Jämtland Härjedalen upp till 10 miljoner kronor för utveckling av innovationskluster som operativt driver länets fyra styrkeområden i smart specialisering framåt. Utlysningen riktar sig till aktörer som effektivt kan koordinera innovationskluster kopplade till ett eller flera av styrkeområdena. Sista ansökningsdag är 29 november. Beslut om innovationskluster fattas i december 2021. Det finns möjlighet till förlängning om utvärderingen visar på att arbetet fortskrider med goda resultat.

Utlysningen är en del av arbetet med hållbar regional utveckling och det län som vi vill se i vår Regionala utvecklingsstrategi “Jämtlands län 2050 – En nytänkande och hållbar region att leva, verka och utvecklas i" (www.regionjh.se/rus). En viktig del av arbetet gentemot målbilden är kopplad till arbetet med länets styrkeområden i smart specialisering och denna utlysning syftar till att hitta operativa parter som tillsammans med Region Jämtland Härjedalen vill utveckla styrningen samt driva arbetet framåt.

Region Jämtland Härjedalen ger i denna utlysning ramar för innovationsklusterverksamhet. Den aktör som söker uppmanas dock att inkomma med egna idéer och förslag på hur klusterverksamheten kan utformas och riktas för att bidra till arbetet med smart specialisering. Innovationskluster ska göra följande:

  • Tillsammans med Region Jämtland Härjedalen hålla i styrningen av “Program för smart specialisering i Jämtland Härjedalen 2021 – 2027" med fokus på målbilden för 2050 i den Regionala utvecklingsstrategin och det långsiktiga målet och de tre prioriteringarna som är beslutade. (www.regionjh.se/rus)
  • Vara en facilitator och drivande kraft i det regionala arbetet för smart specialisering och handlingsplanen kopplad till ett eller flera av styrkeområdena. Främja flernivå- samt sektorsövergripande samverkan regionalt, nationellt och internationellt, samt mellan offentlig sektor, näringslivet, akademin samt civilsamhället. Innovationsklustret ska stimulera samverkan för fler och bättre innovationer.
  • Tillsammans med aktörer i mobiliserande möten se över och kontinuerligt utveckla handlingsplanerna för styrkeområdena två gånger per år. Handlingsplaner för varje styrkeområde tas fram under hösten 2021och kommer bland annat att innehålla vision, transformativa målsättningar, insatser som bemöter identifierade behov, utmaningar och möjligheter.
  • Driva styrkeområdet framåt med fokus på de insatser som aktörerna tillsammans identifierat i processen.

VÄLKOMNA till ett digitalt informationsmöte om utlysningen

För att få överblick över det regionala ramverket för hållbar regional utveckling: Ladda ner foldern"Vi har en gemensam målbild för Jämtlands län 2050 – En nytänkande och hållbar region att leva, verka och utvecklas i" Pdf, 1.5 MB.

Vem kan söka?
För vad kan vi söka?
Hur mycket kan vi få i stöd?
Tidsperiod
När kan vi söka?
Vad är viktigt att veta?
Hur ansöker vi?
Vad ska framgå i ansökan?
Hur handläggs och beslutas vår ansökan?
Kontakt

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se