Uppbyggnad av handlingplaner för varje styrkeområde pågår

Just nu arrangeras öppna möten för aktörer i varje styrkeområde, där vi just nu bygger handlingsplaner för varje styrkeområde tillsammans.

Mellan oktober 2020 och mars 2021 har deltagande aktörer byggt visioner för varje styrkeområde, visionerna är kopplade till Regionala utvecklingsstrategins länsgemensamma målbild för 2050. Styrkeområdenas visioner har tidsperspektivet 2030 och talar om vart vi vill vara inom styrkeområdet då. De framtagna visionerna kan ni läsa här längre ner på sidan.

Just nu pågår ett arbete att tillsammans ta nästa steg i handlingsplanerna, styrkeområdena bryts ned i delområden och det identifieras behov och utmaningar som behöver arbetas med för att ta oss mot respektive styrkeområdes vision 2030.

Jord, skog och vatten 2030

Jord, skog och vatten är starka resurser i länet och är en förutsättning för en omställning till en biobaserad samhällsekonomi och uppfyllandet av de globala hållbarhetsmålen. Styrkeområdet ger grundläggande förutsättningar för besöksnäringens utveckling samt konkurrenskraft. Det pågår ett aktivt innovationsarbete där samverkan mellan aktörer av olika slag är en självklarhet, vilket leder till att innovationsgraden är hög och leder till hållbara produkter och tjänster från, samt kring, jord, skog och vatten. Företagen inom styrkeområdet har en god kännedom om tillgången till innovationsstöd, en förutsättning för ökad konkurrenskraft och högre lönsamhet. Insatserna idag formas utifrån platsers förutsättningar och förädlingen sker lokalt och i närheten av råvaran, vilket gör att nyttan tillfaller länet i högre utsträckning än 2020. Det finns goda förutsättningar för forskning- och utveckling inom området och intressanta utbildningsmöjligheter som ger aktörer inom styrkeområdet tillgång till den kompetens som de behöver för att fortsatt vara konkurrenskraftiga och självklara aktörer på marknader och i globala nätverk.”

Upplevelser 2030

”Jämtlands läns naturliga resurser i kombination med historia och tradition gör att styrkeområdet upplevelser är, och har länge varit, ett styrkeområde där länet är framgångsrika. Vi har väl fungerande samverkan mellan aktörer av olika slag, detta gör att möjligheter och utmaningar hanteras och utvecklingen av upplevelser i länet drivs långsiktigt hållbart. Här finns modernt uppbyggda miljöer för idrott och naturbaserade upplevelser, ett livskraftigt civilsamhälle, rikt utbud av kultur- och kulturarvsbaserade upplevelser, gastronomi -och matupplevelser och länet är ett säte för utveckling, tillverkning och testning av turism-, frilufts- och sportprodukter, såväl tjänster som varor. Upplevelser erbjuds året runt, länet runt – digitalt och analogt i samklang. Det går att ta sig till och resa inom vårt län på ett hållbart sätt. Forskning och innovation ger goda förutsättningar för utvecklingen av hållbart konkurrenskraftigt företagande och kunskaperna inom styrkeområdet efterfrågas såväl lokalt-, regionalt-, nationellt- samt internationellt.”

Digitala lösningar 2030

"Förmågan att kombinera naturliga förutsättningar med datadriven innovation har gjort att Jämtlands län idag är med och utvecklar digitala lösningar som skapar större likvärdighet geografiskt gällande tillgänglighet till arbetsmarknad, kompetens, service och tjänster. Länets erfarenheter och framgångar sprids nationellt och internationellt, inte minst gällande välfärdstjänster. Näringslivet arbetar med datadriven innovation, vilket skapat automatisering, transformation och platsobundenhet. Länets aktörer är framgångsrika på tvärsektoriell samverkan samt uppbyggnad av akademisk kunskap inom området. Kunskapen i kombination med våra geografiska och demografiska förutsättningar gör länet till en konkurrenskraftig testbädd för digitala lösningar. Länets produkter och kompetens är efterfrågade på marknader och i globala nätverk."

Hållbar energi 2030

”Hållbar energi gör Jämtlands län till en attraktiv plats för etableringar och skapar förutsättningar för konkurrenskraftiga företag. Länets elnät är modernt och robust och har en automatisk förmåga att anpassa sig efter produktion och konsumtion. Vi arbetar med cirkulär ekonomi och industriell symbios i koppling till hållbar energi. Alla elintensiva industrier i länet är därför försörjda av grön el och vi tar tillvara de restprodukter som dessa industrier genererar. Fossilfrihet är idag en självklarhet och laddinfrastrukturen är välutvecklad, förnybara drivmedel och olika energikällor ger produktions- och affärsmöjligheter i hela länet. Innovationsnivån är hög i och med den goda samverkan mellan olika sektorer lokalt och regionalt som genom olika slags nätverk har samarbeten både nationellt samt globalt. Det gör att utveckling och innovation sker på flera nivåer, såväl i övergripande sammanhang, som i de små energilösningarna på lokal nivå."

Kontakta oss

Detta arbete fortgår och genomförs i aktörsamverkan och i öppna forum, om ni har frågor eller vill vara med i arbetet. Kontakta våra processledare för respektive styrkeområde:

Digitala lösningar
Processledare: Åsa Hofsten, asa.hofsten@regionjh.se

Jord skog och vatten
Processledare: Kim Eva Strömmer, kim.strommer@regionjh.se

Upplevelser
Processledare: Sofie Jonsson, sofie.e.jonsson@regionjh.se

Hållbar energi
Processledare: Ingrid Ahnlund Rode, ingrid.ahnlund-rode@regionjh.se


Har ni övergripande frågor kring Regionala utvecklingsstrategin eller Smart specialisering, kontakta:

Maria Kumpula, maria.kumpula@regionjh.se

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se