TACK för allt engagemang!

RUS

Vi vill säga ett stort TACK till Er för det stora engagemanget som Ni har visat i denna revideringsprocess. Det har gett oss en stabil grund att stå på nu när vi bygger upp arbetet med hållbar regional utveckling i Jämtlands län. Inspelen som har kommit in har inte bara gett innehåll till dokumentet, utan faktiskt även till systeminnovation kring våra styrdokument för att bygga hållbara inkluderade strukturer, andra regionala strategier och tankar kring hur vi bygger våra strategiska arbetsprocesser framöver.

Namnet på strategin, Jämtlands län 2050 - En nytänkande och hållbar region att leva, verka och utvecklas i har befolkningen i centrum. Er drivkraft tillsammans med platsen som vi ärvt, vår historia och vårt kulturarv. Skapar tillsammans en region med hållbara livsmiljöer, hög entreprenöriell anda, kreativitet, förnyelseförmåga samt nytänkande i linje med Agenda 2030 och de globala målen. Denna strategi är vår gemensamma vägvisare mot en långsiktigt hållbar framtid, där kommande generationer också ges möjligheten att nyttja de naturliga resurser och styrkor som Jämtlands län består av.

Namnet på strategin poängterar även att arbetet ger hög prioritet till hållbar samhällsutveckling som utgår från befolkningen och olika platsers förutsättningar, i kombination med nytänkande och förnyelse med framlyftning av länets starka sidor. Allt med omställning, hållbarhet och de globala målen i Agenda 2030 som riktmärken. Strategins namn lyfter också vikten av att hitta balans mellan de tre hållbarhetsaspekterna i den regionala utvecklingen och de insatser som genomförs för att nå den gemensamma målbilden.

Regionala utvecklingsstrategin, mål och långsiktiga prioriteringar, samt programmet för Smart specialisering ingår i EU:s och Sveriges strategier för hållbar tillväxt och utveckling, Ett flerdelat dokumentsystem där en samlad målbild knyter samman andra regionala strategier, program, planer och arbetsprocesser. Strategins delar tillsammans med andra regionala strategier binder samman planeringsprocesser inom länet och med andra län, styrkeområdena i smart specialisering är en vägvisare för samverkan med europeiska regioner och även på en global arena.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se