Creative Region of Gastronomy

Skriv tabellbeskrivning här

Projektfakta


Projektägare

Torsta AB

Projektledare

Dag Hartman (regionalt RJH)

Samarbetspartners

Region Jämtland Härjedalen, Östersunds kommun, LRF Jämtland, Jämtland Härjedalen Turism, Torsta

Projektbudget

14 MSEK

Projektfinansiering

1:1-anslag (Region Jämtland Härjedalen)

Projektperiod

201506 - 201806

Webbplats

www.creativegastronomy.com/crg

Fördjupad läsning

-

Projektbakgrund

I Jämtland Härjedalen finns rik natur, bra råvaror, kreativa människor, stark entreprenörsanda och ett stort engagemang för den goda maten. Fantastiska förutsättningar som vi tar tillvara på i Creative Region of Gastronomy. Creative Region of Gastronomy är en treårig satsning (2015-2018) som syftar till att skapa fler affärsmöjligheter för företag i matens värdekedja.

Arbetet med UNESCO Creative Cities Network bedrivs mellan juni 2015 och juni 2018 i ett regionalt samverkansprojekt på temat mat/gastronomi, kultur och turism, ”Creative Region of Gastronomy”. Samverkansparter är Östersunds kommun, Region Jämtland Härjedalen, Jämtland Härjedalen Turism, LRF Jämtland och Torsta AB (projektägare). I detta projekt ligger fokus på att företagen skall öka sin lönsamhet t.ex. genom att exportera produkter eller tjänster. Aktuella nätverk är företag inom jordbrukets värdekedjor, företag inom kultur och kreativa näringar och inom turism och upplevelseindustrin.

Syfte och mål

Övergripande mål: Att öka lönsamhet och konkurrenskraft hos små och medelstora företag i matens värdekedja. - Maten som regional tillväxtmotor har inneburit fler affärsmöjligheter för länets matföretagare.

Delmål:
1. Ökad kännedom om Jämtland som matregion nationellt och internationellt
2. Ökad lönsamhet för företag inom matbranschen i Jämtland
3. Ökad förädling av jämtländska råvaror
4. Ökad nationell och internationell efterfrågan och konsumtion av jämtländska produkter och tjänster på restauranger, evenemang, i offentliga kök och inom handel.
5. Alla ska med, och det är inte bara ord.

Aktiviteter

Delaktiviteter:
• Business to business
• Årsmöte Creative Cities Network
• Workshops-matstrategin
• Skördefest
• Digitalt nyhetsbrev
• Digital mötes och marknadsplats
• Grönt innovationssystem

Förväntat resultat

Det regionala näringslivet blir nyckeln till projektet då syftet är att koppla samman aktörer i matens värdekedjor för att utveckla nya samarbeten mellan matproducenten och idrottsevenemanget, hotellet, restaurangen, offentliga köket, kultureventet o.s.v. De regionala företagarna kommer också att delta i kompetensutvecklingsaktiviteter av olika slag.

Projektets aktiviteter skall ha gett resulterat i metodutveckling och verktyg för att underlätta business-to-business inom mat och gastronomi. Projektet skall ha utformat en digital mötesoch marknadsplats. En digital verktygslåda med goda exempel, metoder, verktyg, kompetens, nätverk och omvärldsspaning för att underlätta och stödja fortsatt affärsutveckling med maten som motor.

In english

The work of the UNESCO Creative Cities Network conducted between June 2015 and June 2018 in a regional cooperation project on the topic of food / gastronomy, culture and tourism, "the Creative Region of Gastronomy". Cooperation partners are Östersund, Region Jämtland Härjedalen, Jämtland Härjedalen Tourism, LRF Jamtland and thirst AB (project). In this project the focus is on companies to increase their profitability example by exporting products or services. Current networks are companies in the agriculture value chains, enterprises in the cultural and creative industries and in tourism.