Etableringsfrämjande samverkan

Skriv tabellbeskrivning här

Projektfakta


Projektägare

Region Jämtland Härjedalen

Projektledare

Fredrik Blom

Samarbetspartners

Kommunerna i Jämtlands län, Business Sweden

Projektbudget

8 168 675 kr

Projektperiod

20150501 - 20180630

Webbplats

 

-

Fördjupad läsning

-

Projektbakgrund

I vårt län finns idag många små bra företag men ändå för få arbetsplatser för att regionen skall vara riktigt tilltalande ur ett arbetstagarperspektiv, framför allt för de som med en högre utbildning vill etablera sig i länet. Fler arbetstillfällen behöver därför skapas. Regionen behöver därför samverka för att skapa bra etableringsförutsättningar för nyetableringar av företag i länet. Det finns idag ett uttalat behov bland existerande företag att arbetsmarknaden måste breddas så att det t.ex. blir lättare att erbjuda medföljande arbeten vid en nyrekrytering.

Syfte och mål

Projektet har två huvudmål:
1. Påbörjat minst 15 företagsetableringar till länet samt att minst 100 arbetstillfällen tillskapas via dessa etableringar.
2. Att skapa en fungerande etableringsfunktion som efter projektets genomförande finansieras utifrån kommunernas/regionens ordinarie budgetar.

Aktiviteter

Nulägesanalys hos kommunerna för att konkretisera våra starka fördelar. Framtagning av Value Proposition

Info- samarbetsträffar Näringsliv och kommuner Riktade rådgivningsinsatser för företag och kommuner Medverkande på mässor

Lärande och erfarenhetsutbyten

Möten etableringsfrämjande/samarbere med Business Sweden Framtagande av marknadsplan/material,avslutsarbete och utvärdering

Förväntat resultat

Projektet ska förutom att nå de uppsatta målen bidra till att förbättra näringslivsklimatet och främja etableringar och investeringar av nya verksamheter genom samverkan mellan offentliga myndigheter, kommuner, Region Jämtland Härjedalen och befintligt näringsliv.

In english

In our county there are many small good companies but still too few jobs in order for the region to be appealing from an employee perspective, especially for those with a higher education. More jobs need to be created. The region therefore need to work together to create good conditions for the business environment and establishment of new businesses. Today there is a clear need among existing businesses to broaden the labor market. The project has two main goals - Contribute to at least 15 business establishments to the county and that at least 100 jobs to be created through these openings