Funktionsutredning Busstrafik Östersund

Skriv tabellbeskrivning här

Projektfakta


Projektägare

Region Jämtland Härjedalen

Projektledare

Jan Molde

Samarbetspartners

Östersunds kommun, Länstrafiken med flera

Projektbudget

200 000 kr

Projektperiod

2016-12-01 - 2017-03-31

Webbplats

-

Fördjupad läsning

-

Projektbakgrund

Östersunds kommun har planer på att använda delar av nuvarande busstorg i Östersund till förtätning av staden med bland annat bostäder. Busstorget är idag ett strategiskt nav för både landsbygdstrafiken och tätortstrafiken. Utmaningen nu är att, utifrån delvis nya förutsättningar, hitta funktionella lösningar för god tillgänglighet till både landsbygdstrafiken och tätortstrafiken.

Arbetet bedrivs med ekonomiskt stöd från SKL.

Syfte och mål

Syftet är att definiera vilka krav och funktioner som måste ställas när när det gäller hållplatser för, och uppställning av, bussar för Länstrafikens landsorts- och förortslinjer. Kopplingarna till tätortstrafiken måste säkerställas.

Målet är att få fram ett underlag för både kommunens detaljplanering avseende berörda fastigheter och underlag för program för byggande av en ny busstation eller motsvarande.

Aktiviteter

Upphandling och styrning av utredning enligt ovan. Genomförande av studiebesök för förmedling av goda exempel.

Förväntat resultat

Underlag för kommunens detaljplanering, eventuell förändrad linjedragning och utformning av berörda fastigheter.

In english

-