Integrationsprojekt

Skriv tabellbeskrivning här

Verksamhetsfakta


Område/enhet

Region Jämtland Härjedalen

Projektledare

Susanne Persson

Samarbetspartners

Arbetsförmedlingen samt länets åtta kommuner

Budget

35 477 034 kr

Projektperiod

2015-09-01- 2018-03-31

Webbplats

-

Fördjupad läsning

-

Projektbakgrund

Projektet har sin grund i det samarbete som finns mellan kommunernas integrationsenheter och regionen där utvecklingsarbete pågår i en mindre skala sedan tidigare. Vi vill nu förstärka och skala upp detta samarbets- och utvecklingsarbete i projektet så att varje kommun har egna så kallade projektverkstäder där utvecklingsarbete pågår och där utbyten och lärande sker mellan kommunerna. Insatserna ska ske i samverkan med Arbetsförmedlingen och föreningar inbjuds att medverka. I projektverkstäderna kommer lokala pågående arbetsmetoder och arbetsmodeller med olika inriktning att utvecklas och förstärkas kring kartläggning av kompetens och matchning på arbetsmarknaden. Lärande utbyten kommer att äga rum mellan kommunerna för att utbyta framgångsrika arbetsmetoder och modeller samt för att samverka kring resurser till målgruppen.

Syfte och mål

Övergripande mål: Förbättra arbetskraftsförsörjningen i Jämtlands län och tillvarata den mångfald som bidrar till regional utveckling och innovation. Minska arbetslösheten och öka inkluderingen bland nyanlända män och kvinnor med förbättrad hälsa, ökade skatteintäkter och minskade samhällskostnader som följd.

Projektmål: Att underlätta för nyanlända män och kvinnor i Jämtlands län att komma närmare arbetsmarknaden eller etablera sig i arbete eller studier.

Aktiviteter

Projektet är igång i samtliga kommuner med lokala projektledare och egna projektverkstäder som tar fram arbetsmetoder inom respektive kommun. Varje månad träffas de lokala projektledarna tillsammans med den regionala för att utbyta idéer och erfarenheter vilket har lett till flera situa- tioner då kommunerna lärt av varandra och på så sätt sparat både tid och pengar rörande frågan. Det har från starten 2015 till oktober 2016 varit 259 deltagare i projektet (90 kvinnor och 196 män) och av dessa har 123 avslutat projektet 53 har gått vidare till arbete, 7 studerar och 21 har gått vidare till annat.Projektet kommer under 2017 lägga större fokus på attitydförändring och för detta skall en kommunikatör rekryteras för att fungera som en regional stödfunktion för kommunerna.

Förväntat resultat

Underlätta för nyanlända män och kvinnor att komma närmare arbetsmarknaden eller etablera sig i arbete eller studier

In english

The project focuses on reducing unemployment and increasing inclusion among the newly arrived men and women with improved health, increased tax revenues and reduced social costs. The projects goals are to help newly arrived men and women in Jämtland County to be closer to the labor market or to establish themselves in work or study.