LärOm

Skriv tabellbeskrivning här

Projektfakta


Projektägare

Region Jämtland Härjedalen

Projektledare

Mats Berglund

Samarbetspartners

Kommunerna, företag och Handelskammaren i Jämtlands län

Projektbudget

3 742 739 kr

Projektperiod

2015-09-01 - 2018-02-28

Webbplats

-

Fördjupad läsning

-

Projektbakgrund

Länet har en låg utbildningsnivå, låg övergång till högre studier inom 3 år från avslutad gymnasieutbildning, hög arbetslöshet och otillfredsställande matchning.

Det finns brister i skolors och huvudmäns arbete med att planera och följa upp studie- och yrkesvägledning. Eleverna får inte kontinuerlig studie- och yrkesvägledning och den betraktas inte som hela skolans ansvar.

Arbetslivet vill ha ett ökat inflytande för lärande i arbetslivet för att få en bättre matchning vid rekrytering av nya medarbetare.

Syfte och mål

Öka kunskapen om vägen till studier och arbete för kvinnor och män och förbättrad samverkan mellan arbetsliv och utbildning.

Testa modeller och metoder för studie- och yrkesvägledning för att öka elevers valkompetens och ge dem ett vidgat perspektiv inför framtida val.

Utveckla nya former för lärande i arbetslivet för att underlätta rekrytering av kompetent arbetskraft.

Aktiviteter

Enkäter till elever i årskurs 9 om påverkansfaktorer. Enkäter till deltagare och projektmedarbetare om deras kunskap om jämställdhet, tillgänglighet och ickediskriminering har ökat.

Arbetsmodeller för studie- och yrkesvägledning har utvecklats har utvecklats. Enkäter till skolans personal om deras kunskap om studie- och yrkesvägledning och könsstereotypa mönster har ökat. 10 företag har utvecklat lärande på arbetsplatsen tillsammans med utbildningsväsendet.

Lärandenätverk mellan branscharbetsgivare och utbildningsanordnare har bildats. Utveckla en digital plattform för deltagande företag

Förväntat resultat

Arbetet med att utveckla studie- och yrkesvägledning kommer att leda till bättre och säkrare val och färre omval till gymnasiet. Arbetsmarknadskunskap är en uppgift för alla som arbetar i skolan.

Utbildningsanordnare och arbetsgivare samverkar om lärande i arbetslivet i branschträffar, företagarnätverk mm.

Både studie- och yrkesvägledning och lärande i arbetslivet är långa processer innan man ser effekter på vad som görs. Höjd utbildningsnivå och bättre matchning är exempel på det.

In english

The project aims to incrase awerness of educational and vocational guidence for staff working in school. It is organized as a regional project in which different schools participating in development and there are also exchanges and learning between local authories.

"Workplace learning" is a development of the project Apprenticeship pilot. In collaboration businesses and education organizations find new ways of develop workplace learning.