Partnerskapet Atlantbanan

Skriv tabellbeskrivning här

Projektfakta


Projektägare

Under år 2017 är Region JH ordförande o sekreterare i partnerskapet

Projektledare

Område Infrastruktur och kommunikationer

Samarbetspartners

Regioner, län och kommuner efter Norra Stambanan och Mittbanan

Projektbudget

Inga särskilda medel avsatta. Arbetet bedrivs inom ordinarie budgetram.

Projektperiod

Pågående samarbete

Webbplats

-

Fördjupad läsning

-

Projektbakgrund

Sedan början av 1990-talet finns ett samarbete mellan län och kommuner efter Atlantbanan. Med Atlantbanan avses Norra Stambanan från Gävle via Bollnäs och Ljusdal till Östersund och Storlien och vidare mot Trondheim. Arbetet har i perioder bedrivits som projekt med särskilda resurser. Från våren 2016 bedrivs arbetet i ett "partnerskap" utan särskild budget.

Syfte och mål

Syftet med partnerskapet Atlanbanan är att både utveckla infrastrukturen och trafiken på banan.

Aktiviteter

Aktiviteterna utgörs främst av påverkansarbete. Påverkansarbetet riktar sig både mot de som ansvarar för infrastrukturen, det vill säga Trafikverket och Näringsdepartementet och mot de operatörer som trafikerar banan. Visst utredningsarbete sker också inom ramen för samarbetet.

Förväntat resultat

Gemensamt agerande gentemot bland annat Trafikverket och Trafikoperatörerna när det gäller Atlantbanan. Ökade möjligheter till förbättring av både banan och trafiken på den med gemensamt agerande.

In english

-