Samordning fastighetsansvariga

Skriv tabellbeskrivning här

Projektfakta


Projektägare

Region Jämtland Härjedalen

Projektledare

Ida Sjölund

Samarbetspartners

Samtliga kommuner i Jämtlands län (fastighetsansvariga tjänstepersoner)

Projektbudget

905 000 kr

Projektperiod

201601101 - 20180930

Webbplats

-

Fördjupad läsning

-

Projektbakgrund

De flesta kommuner i Jämtlands län har utformade energiomställningsplaner eller energi- och klimatstrategier för sina fastigheter. Eftersom de flesta av kommunerna i Jämtlands län är små, med få anställda och begränsade resurser är det en utmaning för flera att följa upp planerna och målen.

Kommunernas behov av att arbeta med energieffektiviseringsåtgärder mer strukturerat bedöms som stort. Hos berörda tjänstemän finns starkt behov och intresse av att få stöd i sitt arbete och att ha utbyte med “branschkollegor” som står inför samma frågeställningar och det finns samordningsvinster att göra.

Syfte och mål

Syftet är att ge kommuners fastighetsansvariga bättre möjligheter att uppnå uppsatta energi- och klimatmål för de egna fastighetsbestånden genom ökade kunskaper, inspiration samt stöd.

Målet är att kommunerna för fyra utvalda fastigheter utför energikartläggningar och tar fram underlag och planerar för att genomföra energieffektiviseringar med minst en 20%ig besparing. Mål finns också att arbeta fram en plan för hur nätverk för kommunernas fastighetsansvariga kan leva vidare även efter projektets slut.

Aktiviteter

Under projekttiden arrangeras totalt 4 träffar/nätverksträffar med inspiration, diskussion, erfarenhetsutbyte och workshopövningar. (1 träff under uppstartsfasen och 3 träffar under genomförandefasen.) Mellan träffarna arbetar kommunerna med sina egna interna processer. Projektet finns tillhands med stöd för att ta fram energikartläggningar och underlag för åtgärdernas genomförande/investeringar.

Förväntat resultat

Projektet ska på sikt leda till att kommunernas energianvändning i utvalda fastigheter har minskat och att kommunerna, utifrån uppsatta energi- och klimatmål, har skapat system och tillsatt resurser för att strategiskt och med ett långsiktigt tänk utföra åtgärder som hela tiden förbättrar hela fastighetsbeståndens energiprestanda.

Ytterligare ett förväntat resultat är att samarbete kring energifrågor är etableras mellan kommunernas fastighetsansvariga, och att de regelbundet träffas för att samordna insatser samt inspirera och stödja varandra i arbetet.

In english

The project will lead to that municipalities´ energy consumption in selected properties has decreased and that the municipalities, based on established energy and climate targets, have created systems and added resources to strategically and with a long-term mindset perform actions that constantly improves the entire property stocks energy consumption.

Another expected result is that cooperation on energy issues is established between the municipalities´ property managers, and that they regularly meet to coordinate efforts and inspire and support each other in their work.