UVAS- unga som varken arbetar eller studerar

Skriv tabellbeskrivning här

Projektfakta


Projektägare

Region Jämtland Härjedalen

Projektledare

Bodil Englund

Samarbetspartners

Länets 8 kommuner, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen

Projektbudget

14 185 830 + medfinansiering 6 988 666

Projektperiod

2015-06-01 - 2018-06-30

Webbplats

-

Fördjupad läsning

-

Projektbakgrund

Mellersta Norrland är en av de regioner i Europa som har extremt hög ungdomsarbetslöshet, över 25%.Både unga som varit arbetslösa en eller flera korta perioder och långtidsarbetslösa ungdomar uppger oro i högre grad och en högre förekomst av hälsobesvär än unga som aldrig varit arbetslösa. Utbildning utgör en av de viktigaste förutsättningarna för ungas möjlighet till arbete.

Unga som saknar fullföljd grund- och gymnasieutbldning, utrikesfödda eller unga med känd eller okänd funktionsnedsättning som har nedsatt arbetsförmåga löper störst risk för långtidsarbetslöshet.

Syfte och mål

Det övergripande syftet och målet är att få unga som inte arbetar eller studerar att komma närmare eller etablera sig på arbetsmarknaden. Att underlätta etableringen på arbetsmarknaden även för unga med funktionsnedsättning samt utländsk bakgrund. Minska ungdomsarbetslösheten och därmed även utanförskap samt psykisk ohälsa.

Att vid tidig ålder hitta och fånga upp de unga i åldern 15-29 år, aktivera unga vuxna med lämpliga insatser genom kartläggning och coachning för att sedan matcha dem mot arbetsgivare och utbildning, har varit en viktig insats och uppgift vad gäller UVAS projektet.

Aktiviteter

Projektet stödjer, förstärker och bygger vidare på redan befintlig verksamhet i kommunerna. Hitta metoder o arbetssätt över kommungränserna via lösningsfokuserat arbetsmetod i fyra steg; Hitta, Möta, Aktivera och Matcha.

Projekt UVAS tyngdpunkt har legat på uppsökande insatser och att skapa kontakt med unga som inte varit kända eller tydliggjorda hos andra samhällsaktörer samt bygga relationer och förtroende med dessa. UVAS har gått in med lämpliga individanpassade insatser som kartläggning av behov, samt förutsättningar där de unga stöttats och aktiverats på väg mot arbete eller studier i form av aktiviteter som vägledning, social samvaro, personlig utveckling, utbildning, studiebesök, gruppaktiviteter och praktik.

Förutom arbetet med de unga har fokus även legat på att sammanföra alla aktörer runt målgruppen samt att utarbeta ett regionalt erfarenhetsutbyte och lärande mellan de åtta deltagande kommunerna. Förutsättningar för framgång har legat på ett gemensamt förhållningssätt, bemötande samt inkludering av de unga i första tanken och att alltid ha sammanhanget i åtanke. Runt projektets målgrupp fanns en långt mer komplex problematik än vad bedömdes innan start. Projektet arbetade fram övergripande styrdokument vad gäller de Horisontella principerna, som varit en hjälp i arbetet samt varit ett levande dokument som löpande utvecklats utifrån kommunernas och varje individs behov.

Övergripande resultat

I mål med deltagarantal. Projektet nådde 399 unga vuxna av länets 1400 varav 62 % ut i aktivitet mot utlovade 350 deltagare och 50% ut i aktivitet. Målgruppen har synliggjorts ute i kommunerna och på individnivå skapat självkänsla hos den unga för att ta steget att bryta sin passivitet och aktivt delta i projektets aktiviteter med siktet ställt mot praktik, arbete eller studier. Det har hittats individinriktade stödjande insatser för ungdomar med funktionsnedsättningar eller särskilda behov. Motverkat stuprörstänkande och förbättrat samverkan via nya samverkanskonstellationer/dialoger, både internt och externt runt de unga, vilket gett dem större tillit till vuxna samt myndigheter. På organisationsnivå har hittats en förtroendefull relation mellan kommuner, arbetsförmedling, arbetsgivare och övriga intressenter kring målgruppen samt skapat effektiv resurssamordning. Ett länsöverskridande arbete har påbörjats och där KAA arbetet kommit på banan i hela länet. Sist men inte minst har en medvetenhet kring den stora andel individer som lider av psykisk ohälsa skapats och där bemötande och insatser kopplat till dessa varierande behov utvecklats vilket även arbetas vidare med.

Framgångsfaktorer bakom resultat

Enastående, engagerade lokala projektledare som inte gett sig!!

Samlat kompetenta samverkansaktörer med gemensamt förhållningssätt, bemötande och arbetssätt som utmynnat i ett regionalt erfarenhetsbyte och lärande.

Inkludering i första tanken och där nätverk, rutiner och välmående hittats.

Aktiverat och involverat de unga 15-29 år att forma sin egen framtid.

Ett gemensamt krafttag nära de unga i ett varierat, individuellt upplägg där ingrediensen tydlighet, närvaro och humor finns

Skapat en positiv självbild via ett gott bemötande, delaktighet och individuellt flexibelt arbetssätt.

Agerat sambandscentral - Skapat förutsättningar för dialog över organisationsgränser med ett stöttande i de ungas kontakt med myndigheter där viss ordning kunnat skapas.

Kontinuitet i samarbete och möten utifrån de ungas behov och med andra aktörer.

Gemensam utbildning i 7 Tjugometoden – bygger på involveringspedagogik, konsekvenspedagogik och ett lösningsfokuserat förhållningssätt.

In english

The aim of the project is to decrease the high youth unemployment in the region and through proven methods support those youths who are not in employment, education or training (NEETs) to find their own way to work or studies. The project will find the youths who are not in employment, education or training through outreaching activities, establish a contact with them and map their needs and preconditions. This will be done in order to offer suitable individually adjusted activities.