Här kan du/ni lämna inspel

Välkomna med Era första inspel till revideringen av den Regionala utvecklingsstrategin (RUS). Alla inspel för nuvarande baseras på den gällande Regionala utvecklingsstrategin "Jämtland/Härjedalen 2030 - Innovativt och attraktivt". PDF

Frågeformulär

Vilket betyder att vi nu i första delen av processen utvärderar den nuvarande RUS:en utifrån olika perspektiv och får inspel på förbättringsförslag gällande både innehåll samt arbetssätt. Detta för att skapa oss en bild av vad ni anser om den nuvarande Regionala utvecklingsstrategin och dess struktur, innehåll samt genomförande. För att utifrån detta börja bygga på den kommande strukturen. Sista dag för att lämna inspel gällande utvärdering och förbättringsförslag är 30 september 2019 för workshops, enkät för medborgare senast 16 september.

I del två av inspel i oktober/november 2019 börjar uppbyggnaden av den reviderade versionens struktur, innehåll samt genomförande med utgångspunkt i det som kommit in från inspelen i Maj-September 2019. 

Vill ni istället komma in i processen när utvärderingen och förbättringsförslagen kommit in och en grund för den reviderade versionen är lagd, så är ni välkomna in i processen i oktober/november. Då blir det mer fokus på framtida prioriteringar.

#regionjh2050

Hjälp oss att dokumentera denna revideringsprocess genom att använda denna hashtag #regionjh2050 på sociala media när du är en aktiv medskapare.

Sammanställning och återkoppling

Sammanställning av inspel i fas ett kommer att ske under oktober/november 2019, återkoppling på det som inkommit kommer att presenteras på olika sätt i slutet på 2019 och i början av 2020 och tas hänsyn till inför uppbyggnaden av remissupplagan av Regionala utvecklingsstrategin. 

I vänsterspalten finns mer information om hur du/ni går tillväga gällande inspel.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214