Här kan du/ni lämna inspel

TACK för Era första inspel till revideringen av den Regionala utvecklingsstrategin (RUS). Alla inspel har hittills baserats på den gällande Regionala utvecklingsstrategin "Jämtland/Härjedalen 2030 - Innovativt och attraktivt". PDF

Frågeformulär

Vilket betyder att vi nu i första delen av processen utvärderat den nuvarande RUS:en utifrån olika perspektiv och fått inspel på förbättringsförslag gällande både innehåll samt arbetssätt. Detta har gett oss en bild av vad ni anser om den nuvarande Regionala utvecklingsstrategin och dess struktur, innehåll samt genomförande. Utifrån detta påbörjas nu arbetet med den nya strukturen. Sista dag för att lämna inspel via workshops och medborgarenkät var den 30 september 2019

I del två av revideringsprocessen i oktober/november 2019 börjar uppbyggnaden av den reviderade versionens struktur, innehåll samt genomförande med utgångspunkt i det som kommit in från inspelen i Maj-September 2019. 

#regionjh2050

Hjälp oss att dokumentera denna revideringsprocess genom att använda denna hashtag #regionjh2050 på sociala media när du är en aktiv medskapare.

Sammanställning och återkoppling

Återkoppling på de inspel som inkommit kommer att presenteras på olika sätt i slutet på 2019 och i början av 2020 och de tas i hänsyn när uppbyggnaden av remissupplagan av Regionala utvecklingsstrategin påbörjas.. 

I vänsterspalten finns mer information om hur du/ni går tillväga gällande inspel.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214