Här kan du/ni lämna inspel


Välkomna med Era första inspel till revideringen av den Regionala utvecklingsstrategin (RUS). Alla inspel för nuvarande baseras på den gällande Regionala utvecklingsstrategin "Jämtland/Härjedalen 2030 - Innovativt och attraktivt". PDF

Vilket betyder att vi nu i första delen utvärderar den nuvarande RUS:en utifrån olika perspektiv och får inspel på förbättringsförslag. I del två av inspel börjar uppbyggnaden av den reviderade versionen och dess innehåll.

Sista dag för att lämna inspel gällande utvärdering och förbättringsförslag är 30 september 2019.


Frågeformulär

Jämtland/Härjedalen 2050

I revideringsarbetet har vi intagit tidshorisont år 2050. Detta för att vi lever här och nu, men vi planerar strategiskt för framtiden och kommande generationer. Hur vill vi att vår framtid ska se ut här i länet år 2050? Känns det långt bort? Då kan man fundera på hur mycket som hänt de senaste 10 åren och snabbt kan vi konstatera att mycket kommer att hinna hända 10-30 år framåt i tiden.

Försök att se hur kommande innovationer skapar framtidens förutsättningar till samhällsbyggnad och fundera på hur de skulle kunna tas tillvara på bästa sätt för att skapa ett Jämtlands län som för dig/er blir en attraktiv plats att bo, leva och verka på? Kom sedan tillbaka till idag och fundera över hur det ser ut, vilka långsiktiga samhällsmål behövs för att vi ska ha en möjlighet att nå den framtid som du/ni precis såg framför dig/er? Vad skulle du/ni kunna ha för roll i arbetet?

#regionjh2050

Hjälp oss att dokumentera denna revideringsprocess genom att använda denna hashtag #regionjh2050 på sociala media när du är en aktiv medskapare.

Sammanställning och återkoppling

Sammanställning av inspel i fas ett kommer att ske under hösten 2019, återkoppling på det som inkommit kommer att presenteras på olika sätt i slutet på 2019 och i början av 2020 och tas hänsyn till inför remissupplagan av Regionala utvecklingsstrategin. 

I vänsterspalten finns mer information om hur du/ni går tillväga gällande inspel.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214