Från analys till handling i Jämtlands län

Sammanfattande projektbeskrivning

En viktig förutsättning för att uppföljning och utvärdering ska bli effektiva instrument i det regionala tillväxtarbetet är att det finns ett väl fungerande lärandesystem där resultat och kunskaper från de förändringsarbeten och processer som vi som regionalt utvecklingsansvarig leder och samordnar återförs och omvandlas till nya insatser som fortsatt stärker den regionala utvecklingen och tillväxten.

Projektet kommer därför att utveckla ett arbetssätt som stärker vår förmåga till lärande och till att omsätta analyser och kunskapsunderlag till operativa insatser inom det regionala tillväxtarbetet. Inom projektet kommer det att genomförax ett internt arbete som identifierar nya arbetssätt för hur redan framtagna analyser kan användas för att ta arbetet vidare till relevanta insatser. I sammanhanget är det även viktigt att titta på hur pågående analysarbete kan vävas samman och förankras inom relevanta områden för att på så sätt bidra till att öka möjligheterna att gå från analys till handling.

 

Tillväxtverket, logga

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214