Övergripande omställning

Den regionala utvecklingsstrategins syfte är att vara länets gemensamma vägvisare mot en långsiktigt hållbar framtid, där kommande generationer också ges möjlighet att nyttja de naturliga resurser och styrkor som Jämtlands län består av. Här formuleras länets gemensamma målbild som är en viktig vägvisare för att i samverkan och genom samhandling nå hållbar utveckling och bemöta globala trender samt regionala- och lokala samhällsutmaningar.


Region Jämtland Härjedalen har valt att, utöver det som lagen om regionalt tillväxtarbete ålägger, göra den regionala utvecklingsstrategin till en samlad strategi för hållbar utveckling i Jämtlands län. Utgångspunkten är befolkningen och platsers olika förutsättningar till utveckling. Den tar hänsyn till att länet ligger i samiskt förvaltningsområde och är en del av Saepmie. Region Jämtland Härjedalen samt 6 av 8 kommuner i länet har som samisk förvaltningsmyndighet ett ansvar att synliggöra och främja samisk kultur och samiska språk. Samebyarna i regionen är därutöver även sakägare i många myndighetsärenden.


För att tillgängliggöra och levandegöra den Regionala utvecklingsstrategin på bästa sätt, så finns den som en sida på Region Jämtland Härjedalens hemsida. Den hemsidan beskriver ett flerdelat system på ett enklare sätt, samt synliggör samband mellan olika regionala strategier och hur prioriteringar samt målstrukturer hänger samman. Där finns även processen kring genomförandet av den regionala utvecklingsstrategin beskriven. Det möjliggör också för att på ett bättre sätt visa på koppling mellan Regionala utvecklingsstrategin samt Region Jämtland Härjedalens uppdrag kring regional utveckling och dess uppföljningar, prioriteringar, mål, insatser och tillgänglig finansiering.