Regionalt utvecklingsansvar och regionalt tillväxtarbete

Regionalt tillväxtarbete

Region Jämtland Härjedalens regionala utvecklingsnämnd ansvarar för politikområdena: regional biblioteksverksamhet, regional kulturverksamhet, kollektivtrafik och det regionala utvecklingsansvaret som kommer i två delar transportpolitik och tillväxtarbete.

Alla uppdrag är av vikt för den regionala utvecklingen och för att styra mot ett gemensamt mål har en vision arbetats fram. Visionen beskriver hur länet ser ut år 2050 och ligger till grund för hur vi formar prioriteringarna i programmen som utgör styrdokumenten för våra uppdrag.
• Program för biblioteksverksamhet – Regional biblioteksplan för Region Jämtland Härjedalen 2019-2022
• Program för kultur – Kulturplan 2019-2020
• Program för kollektivtrafik – Regionalt trafikförsörjningsprogram 2016-2020
• Program för transportinfrastruktur – Länstransportplan för Jämtlands län 2018-2029
• Program för tillväxt – Liknande den nuvarande regionala utvecklingsstrategin Jämtland/Härjedalen 2030, innovativt & attraktivt (inklusive Smart specialisering)

Tillsammans med visionen utgör dessa styrdokument tillsammans med andra regionala strategier den regionala utvecklingsstrategin för länet.