Vad är hållbar regional utveckling för oss?

I Jämtlands län är befolkningen i centrum, ekologin sätter ramarna och ekonomin är ett medel och en förutsättning för hållbar utveckling.

En utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. För oss är dessa tre hållbarhetsaspekter odelbara, precis som Agenda 2030 och de globala målen är. Allt vi gör framöver ska genomsyras av alla tre hållbarhetsaspekter, som är social-, ekologisk- och ekonomisk hållbarhet, det finns ingen maktordning mellan dem. Detta gör att målkonflikter mellan dem synliggörs i tidiga skeden i processer, vilket i sin tur skapar mer genomtänkta och därmed hållbara prioriteringar, mål samt insatser. Hållbar utveckling för oss innebär också att alltid involvera det samiska perspektivet och lyfta de samiska rättigheterna i vårt utvecklingsarbete, samt att vi utgår från platsers olika förutsättningar och är öppna för differentierade insatser.