Regionalt tillväxtarbete i Jämtlands län 2021 och framåt

Regionalt tillväxtarbete

Bakgrund

Tillväxtpolitiken i flernivåsystemet
Sedan 2019 har alla landsting skiftat till att vara regioner och övertagit det regionala utvecklingsansvaret från länsstyrelserna. Regionernas nya uppdrag är att skapa förutsättningar för hållbar utvecklingskraft med stärkt lokal och regional konkurrenskraft i alla delar av landet. Sverige har fått en tydligare regional nivå och en demokratisk förankring av den regionala tillväxtpolitiken. I grunden är den regionala tillväxtpolitiken fortfarande styrd av regeringen och en del av statsbudgeten. Regeringens politik och förväntningar på den regionala nivån uttrycks i en rad olika dokument: i lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar, förordningen (2017:583) om regionalt tillväxtarbete, i formuleringarna i statsbudgetens utgiftsområde 19 Regional tillväxt, i Den nationella strategin för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015–2020 och i ett årligt villkorsbeslut likt statliga myndigheters regleringsbrev. För att förverkliga den svenska regionala tillväxtpolitiken avsätter regeringen medel till regionerna varje år. I statsbudgeten heter anslaget 1:1 Regionala tillväxtåtgärder, det vi kort brukar benämna ”1:1-medel”.

Samtidigt är den regionala tillväxtpolitiken en europeisk kompetens. Det innebär att regeringens politik har sin grund i EU:s mål och prioriteringar för den europeiska sammanhållningspolitiken. Sammanhållningspolitiken strävar efter att minska skillnader mellan europeiska regioner och ska stimulera till framväxt av arbetstillfällen, konkurrens mellan företag, ekonomisk tillväxt och hållbar utveckling. Ungefär en tredjedel av EU:s fleråriga budgetram avsätts i de europeiska struktur- och investeringsfonderna (ESIfonderna) för att realisera sammanhållningspolitiken. EU:s förväntningar på Sverige och de svenska regionerna är starkt kopplade till ESI-fonderna. Det är här vi hittar kravet på en regional strategi för smart specialisering (S3).


S3 – en platsbaserad ansats för regional tillväxt
Såväl europeisk som svensk regional tillväxtpolitik betonar att det handlar om att stärka lokal och regional konkurrenskraft och att politiken ska utformas efter lokala och regionala förutsättningar. När ESI-fonderna landar på regional nivå vill EU att vi investerar pengarna där vi bäst skapar konkurrenskraft och tillväxt. Lösningen för hur det ska gå till är S3.

S3 är ett arbetssätt snarare än ett strategiskt styrdokument. Det är ett verktyg för platsbaserad och innovationsledd regional utveckling och ett krav för att ta del av ESIfonderna. Det regionala utvecklingskapitalet i Jämtland Härjedalen utgörs i mycket hög
grad av ESI- och 1:1-medel. Länets regionala utveckling vilar alltså tungt på europeisk och svensk regional tillväxtpolitik.


Höstens mötestider finner ni under rubriken "Save the dates"