Strukturanalys Jämtlands län

Region Jämtland Härjedalen har fått ekonomiskt stöd från Tillväxtverket för att tillsammans med länets åtta kommuner ta fram en så kallad ”Strukturanalys för Jämtlands län”. Denna ”strukturanalys” ska bli ett kunskapsunderlag för;

  • Revidering av den Regionala Utvecklingsstrategin
  • Revidering av kommunala översiktsplaner
  • Revidering av kommunala tillväxtprogram eller motsvarande
  • Kommande infrastrukturplaner

Arbetet påbörjades i början av år 2019 och pågår fram till hösten 2020. En första delrapport kommer att presenteras i slutet av oktober 2020. Denna delrapport kommer att beskriva hur det ser ut i länet ur många olika aspekter. Beskrivningarna kommer till stor del av ske i form av kartor och bilder. En ytterligare rapport med ”Strukturbilder” kommer att presenteras under februari 2020. I denna rapport kommer beskrivningar av hur det skulle kunna se ut framöver att presenteras. Bägge rapporterna kommer att utgöra viktiga underlag till den nya Regionala utvecklingsstrategi som ska tas fram.


Kontaktperson:

Berit Eriksson

Tel: 063 -14 66 07

E-post: berit.eriksson@regionjh.se

Tillväxtverket loggo

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214