Vilka krav, villkor eller andra regler finns?

Er ansökan ska möta den aktuella utlysningen och tydligt beskriva projektets ingående aktiviteter.

Region Jämtland Härjedalen ska ha möjlighet att sprida erfarenheter och dokumentation från projektet till exempel genom webbplats, skrift eller andra medier. De kunskapsunderlag, analyser och liknande som projektet producerar ska sammanställas i skriftligt format och materialet ska kunna spridas. Arbetet med revideringen av den regionala utvecklingsstrategin kommuniceras bland annat via www.regionjh.se/rus.

Allmänna villkor för stöd till projekt (D nr RUN/640/2017) gäller. Dessa går att ladda ner från www.regionjh.se/projektstöd.

Medel kan endast beviljas för kostnader som uppstått inom projektperioden. En projektperiod kan starta tidigast från det datum som ansökan inkommit till Region Jämtland Härjedalen. Notera vilken tidsperiod som max kan gälla för projektet under rubriken ””Hur länge kan projektet pågå?”. Start före beslut om stöd sker på egen risk.

Stödet styrs av Förordning (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken och finansieras av anslag 1:1, Regionala tillväxtåtgärder. I den nationella uppföljningen av projektverksamhet ligger inom resultatkedjan Utveckling av kunskap, strategier och planeringsunderlag och följs upp med indikatorn Antal framtagna kunskapsunderlag, strategier och program.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214