Utlysning - Stärkt kapacitet för regionalt utvecklingsarbete

Denna utlysning stängde 29 mars 2019 och riktade sig till aktörer i länet att ansöka om medfinansiering till projekt som stärker aktörens kapacitet att vara aktivt samskapande i det regionala utvecklingsstrategiska arbetet.

Utlysningen kopplar till Region Jämtland Härjedalens uppdrag att som regionalt utvecklingsansvarig aktör utarbeta och fastställa en regional utvecklingsstrategi (RUS) och driva processen för en smart specialiseringsstrategi (S3). Intentionen är att strategierna ska få god förankring både lokalt och regionalt. De projekt som beviljas medel inom utlysningen ska skapa kapacitet bland länets aktörer att vara aktivt samskapande i RUS- och S3-processen, vilket inkluderar att bidra med kunskaps-, planeringsunderlag och analyser.

Följande projekt genomförs nu runt om i vår region:

Skriv tabellbeskrivning här

Projektägare

Projektnamn

Torsta

Kompetensförsörjning och regional utveckling i gröna näringar

Destination Vemdalen

Strategisk hållbar och långsiktig destinationsutveckling

Heimbygda Hembygdsförbund

Rådslag för regional utveckling i hela länet

Jämtland Härjedalen Turism

Besöksnäringens roll för regional utveckling

Ragunda kommun

Stärkt kapacitet för regionalt utvecklingsarbete Ragunda

Östersunds kommun

Samskapande tillväxtarbete

Leader 3Sam 2.0

Stärkt utvecklingsanalys Ragunda Strömsund

Gaaltije

SamRus

IUC Z-group

RUS i Näringslivet (RUSIN)

Lantbrukarnas Ekonomi AB

RUS i Jämtland

Härjedalens kommun

Framtidens position

Krokoms kommun

Lokala utvecklingsanalyser i Krokom kommuns bygder

Bergs kommun

Strukturanalys för Bergs kommun

Region Jämtland Härjedalen

Stärkt kapacitet RUS-process Kultur

Arbetet med revideringen av den regionala utvecklingsstrategin kan följas via www.regionjh.se/rus

Läs mer om projekten i Projektbanken

Ansök om utbetalning via www.minansokan.se

Vilka aktörer kan söka?
För vad kan vi söka?
Vad ska ansökan innehålla?
När kan vi ansöka?
Övrigt som är viktigt att veta
Vilka krav, villkor eller andra regler finns?

Er ansökan ska möta den aktuella utlysningen och tydligt beskriva projektets ingående aktiviteter.

Region Jämtland Härjedalen ska ha möjlighet att sprida erfarenheter och dokumentation från projektet till exempel genom webbplats, skrift eller andra medier. De kunskapsunderlag, analyser och liknande som projektet producerar ska sammanställas i skriftligt format och materialet ska kunna spridas. Arbetet med revideringen av den regionala utvecklingsstrategin kommuniceras bland annat via www.regionjh.se/rus.

Allmänna villkor för stöd till projekt (D nr RUN/640/2017) gäller. Dessa går att ladda ner från www.regionjh.se/projektstöd.

Medel kan endast beviljas för kostnader som uppstått inom projektperioden. En projektperiod kan starta tidigast från det datum som ansökan inkommit till Region Jämtland Härjedalen. Notera vilken tidsperiod som max kan gälla för projektet under rubriken ””Hur länge kan projektet pågå?”. Start före beslut om stöd sker på egen risk.

Stödet styrs av Förordning (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken och finansieras av anslag 1:1, Regionala tillväxtåtgärder. I den nationella uppföljningen av projektverksamhet ligger inom resultatkedjan Utveckling av kunskap, strategier och planeringsunderlag och följs upp med indikatorn Antal framtagna kunskapsunderlag, strategier och program.

Hur länge kan projektet pågå?
Hur mycket kan vårt projekt få i stöd?
Hur ansöker vi?
Hur handläggs och beslutas ansökan?

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214