Hur länge kan projektet pågå?

Projektet kan starta tidigast den dag ansökan inkommer till Region Jämtland Härjedalen och pågå till och med den 31 augusti 2020. Allt genomförande innan beslut om stöd sker på egen risk.

Den del i projektet som handlar om framtagande av kunskaps-, planeringsunderlag och analyser måste vara avslutat senast 31 januari 2020. Det framtagna materialet ska då lämnas som separat dokument till Region Jämtland Härjedalen (Maria Kumpula).

Slutrapport inklusive ekonomisk redovisning ska vara inlämnad senast två månader efter projekttidens avslut. Notera ovan att det framtagna kunskaps-, planeringsunderlaget och/eller analysen ska utgöra ett separat dokument. Bifoga det även som bilaga till ansökan om slututbetalning.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214