Utlysning - Stärkt kapacitet för regionalt utvecklingsarbete

Denna utlysning stängde 29 mars 2019 och riktade sig till aktörer i länet att ansöka om medfinansiering till projekt som stärker aktörens kapacitet att vara aktivt samskapande i det regionala utvecklingsstrategiska arbetet.

Utlysningen kopplar till Region Jämtland Härjedalens uppdrag att som regionalt utvecklingsansvarig aktör utarbeta och fastställa en regional utvecklingsstrategi (RUS) och driva processen för en smart specialiseringsstrategi (S3). Intentionen är att strategierna ska få god förankring både lokalt och regionalt. De projekt som beviljas medel inom utlysningen ska skapa kapacitet bland länets aktörer att vara aktivt samskapande i RUS- och S3-processen, vilket inkluderar att bidra med kunskaps-, planeringsunderlag och analyser.

Följande projekt genomförs nu runt om i vår region:

Skriv tabellbeskrivning här

Projektägare

Projektnamn

Torsta

Kompetensförsörjning och regional utveckling i gröna näringar

Destination Vemdalen

Strategisk hållbar och långsiktig destinationsutveckling

Heimbygda Hembygdsförbund

Rådslag för regional utveckling i hela länet

Jämtland Härjedalen Turism

Besöksnäringens roll för regional utveckling

Ragunda kommun

Stärkt kapacitet för regionalt utvecklingsarbete Ragunda

Östersunds kommun

Samskapande tillväxtarbete

Leader 3Sam 2.0

Stärkt utvecklingsanalys Ragunda Strömsund

Gaaltije

SamRus

IUC Z-group

RUS i Näringslivet (RUSIN)

Lantbrukarnas Ekonomi AB

RUS i Jämtland

Härjedalens kommun

Framtidens position

Krokoms kommun

Lokala utvecklingsanalyser i Krokom kommuns bygder

Bergs kommun

Strukturanalys för Bergs kommun

Region Jämtland Härjedalen

Stärkt kapacitet RUS-process Kultur

Arbetet med revideringen av den regionala utvecklingsstrategin kan följas via www.regionjh.se/rus

Läs mer om projekten i Projektbanken

Ansök om utbetalning via www.minansokan.se

Vilka aktörer kan söka?
För vad kan vi söka?
Vad ska ansökan innehålla?
När kan vi ansöka?
Övrigt som är viktigt att veta
Vilka krav, villkor eller andra regler finns?
Hur länge kan projektet pågå?

Projektet kan starta tidigast den dag ansökan inkommer till Region Jämtland Härjedalen och pågå till och med den 31 augusti 2020. Allt genomförande innan beslut om stöd sker på egen risk.

Den del i projektet som handlar om framtagande av kunskaps-, planeringsunderlag och analyser måste vara avslutat senast 31 januari 2020. Det framtagna materialet ska då lämnas som separat dokument till Region Jämtland Härjedalen (Maria Kumpula).

Slutrapport inklusive ekonomisk redovisning ska vara inlämnad senast två månader efter projekttidens avslut. Notera ovan att det framtagna kunskaps-, planeringsunderlaget och/eller analysen ska utgöra ett separat dokument. Bifoga det även som bilaga till ansökan om slututbetalning.

Hur mycket kan vårt projekt få i stöd?
Hur ansöker vi?
Hur handläggs och beslutas ansökan?

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214