Vilka aktörer kan söka?

Utlysningen riktar sig till kommuner, destinationsbolag, intresse-, bransch- och näringslivsorganisationer och liknande aktörer i länet.

Sökande måste vara en juridisk person; privat- eller offentligrättslig. Enskilda näringsidkare och privatpersoner kan inte ansöka om stödet.

Om arbetet med den regionala utvecklingsstrategin

Näringslivet och det civila samhällets organisationer i länet ska erbjudas möjligheter till samverkan inom projektet. I genomförandet ska ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv integreras och hänsyn tas till att beakta olika gruppers behov och intressen såsom unga, utrikes födda och den samiska ursprungsbefolkningen.

Den regionala utvecklingsstrategin ska vara en samlad och sektorsövergripande strategi för det regionala tillväxtarbetet i vårt län och innehålla mål och långsiktiga prioriteringar för tillväxtarbetet. En smart specialiseringsstrategi lyfter länets styrkor genom att prioritera tematiska områden med potential för tillväxt.

Strategin ska bidra till sektorsövergripande samverkan mellan län och mellan aktörer på lokal, regional, nationell och internationell nivå. Den ska ligga till grund för strukturfondsprogrammen inom målen Investering för tillväxt och sysselsättning och Europeiskt territoriellt samarbete, och beaktas när man tar fram andra regionala strategier och program.

Strategin ska upprättas utifrån en analys av de särskilda förutsättningarna för hållbar regional tillväxt och utveckling i länet. Analysen ska ta hänsyn till funktionella regionala samband såväl inom som över läns- och landsgränserna samt till olika typer av landsbygder och tätorter. 

Arbetet med revideringen av den regionala utvecklingsstrategin kan följas via www.regionjh.se/rus

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214