Utlysning - Stärkt kapacitet för regionalt utvecklingsarbete

Denna utlysning stängde 29 mars 2019 och riktade sig till aktörer i länet att ansöka om medfinansiering till projekt som stärker aktörens kapacitet att vara aktivt samskapande i det regionala utvecklingsstrategiska arbetet.

Utlysningen kopplar till Region Jämtland Härjedalens uppdrag att som regionalt utvecklingsansvarig aktör utarbeta och fastställa en regional utvecklingsstrategi (RUS) och driva processen för en smart specialiseringsstrategi (S3). Intentionen är att strategierna ska få god förankring både lokalt och regionalt. De projekt som beviljas medel inom utlysningen ska skapa kapacitet bland länets aktörer att vara aktivt samskapande i RUS- och S3-processen, vilket inkluderar att bidra med kunskaps-, planeringsunderlag och analyser.

Följande projekt genomförs nu runt om i vår region:

Skriv tabellbeskrivning här

Projektägare

Projektnamn

Torsta

Kompetensförsörjning och regional utveckling i gröna näringar

Destination Vemdalen

Strategisk hållbar och långsiktig destinationsutveckling

Heimbygda Hembygdsförbund

Rådslag för regional utveckling i hela länet

Jämtland Härjedalen Turism

Besöksnäringens roll för regional utveckling

Ragunda kommun

Stärkt kapacitet för regionalt utvecklingsarbete Ragunda

Östersunds kommun

Samskapande tillväxtarbete

Leader 3Sam 2.0

Stärkt utvecklingsanalys Ragunda Strömsund

Gaaltije

SamRus

IUC Z-group

RUS i Näringslivet (RUSIN)

Lantbrukarnas Ekonomi AB

RUS i Jämtland

Härjedalens kommun

Framtidens position

Krokoms kommun

Lokala utvecklingsanalyser i Krokom kommuns bygder

Bergs kommun

Strukturanalys för Bergs kommun

Region Jämtland Härjedalen

Stärkt kapacitet RUS-process Kultur

Arbetet med revideringen av den regionala utvecklingsstrategin kan följas via www.regionjh.se/rus

Läs mer om projekten i Projektbanken

Ansök om utbetalning via www.minansokan.se

Vilka aktörer kan söka?

Utlysningen riktar sig till kommuner, destinationsbolag, intresse-, bransch- och näringslivsorganisationer och liknande aktörer i länet.

Sökande måste vara en juridisk person; privat- eller offentligrättslig. Enskilda näringsidkare och privatpersoner kan inte ansöka om stödet.

Om arbetet med den regionala utvecklingsstrategin

Näringslivet och det civila samhällets organisationer i länet ska erbjudas möjligheter till samverkan inom projektet. I genomförandet ska ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv integreras och hänsyn tas till att beakta olika gruppers behov och intressen såsom unga, utrikes födda och den samiska ursprungsbefolkningen.

Den regionala utvecklingsstrategin ska vara en samlad och sektorsövergripande strategi för det regionala tillväxtarbetet i vårt län och innehålla mål och långsiktiga prioriteringar för tillväxtarbetet. En smart specialiseringsstrategi lyfter länets styrkor genom att prioritera tematiska områden med potential för tillväxt.

Strategin ska bidra till sektorsövergripande samverkan mellan län och mellan aktörer på lokal, regional, nationell och internationell nivå. Den ska ligga till grund för strukturfondsprogrammen inom målen Investering för tillväxt och sysselsättning och Europeiskt territoriellt samarbete, och beaktas när man tar fram andra regionala strategier och program.

Strategin ska upprättas utifrån en analys av de särskilda förutsättningarna för hållbar regional tillväxt och utveckling i länet. Analysen ska ta hänsyn till funktionella regionala samband såväl inom som över läns- och landsgränserna samt till olika typer av landsbygder och tätorter. 

Arbetet med revideringen av den regionala utvecklingsstrategin kan följas via www.regionjh.se/rus

För vad kan vi söka?
Vad ska ansökan innehålla?
När kan vi ansöka?
Övrigt som är viktigt att veta
Vilka krav, villkor eller andra regler finns?
Hur länge kan projektet pågå?
Hur mycket kan vårt projekt få i stöd?
Hur ansöker vi?
Hur handläggs och beslutas ansökan?

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214