För vad kan vi söka?

Region Jämtland Härjedalen finansierar genom denna utlysning insatser som stärker regionala aktörers kapacitet att vara aktivt samskapande i RUS- och S3-processen.

Projekten kan innehålla aktiviteter som:

  • Tar fram kunskaps-, planeringsunderlag och analyser som sedermera kan utgöra underlag till det regionala strategiarbetet
  • Möjliggör aktörens medverkan i workshops och andra aktiviteter som Region Jämtland Härjedalen anordnar med koppling till RUS- och S3-processen
  • Skapar lokal förankring av de regionala strategierna

Följande kostnader är möjliga att finansiera inom projektet:

  • Personal – Avser personal som arbetar i projektet.
  • Externa tjänster – Avser kostnader exempelvis för konsulttjänster för utrednings- och analysuppdrag, kommunikationsinsatser och konferenskostnader.
  • Resor och logi – Avser projektpersonalens resor och logi i samband med projektaktiviteter.
  • Schablonkostnader - Avser lönebikostnader (42,68% av personalkostnaden) summerat med ett OH-påslag (20% för universitet, 15% för övriga aktörer) beräknat på personalkostnaden inklusive lönebikostnaden.

För beskrivning av kostnadsslagen, se Allmänna villkor för stöd till projekt, D nr RUN/640/2017, som går att ladda ner från www.regionjh.se/projektstöd.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214