Utlysning - Stärkt kapacitet för regionalt utvecklingsarbete

Region Jämtland Härjedalen har för första gången någonsin skapat en utlysning som syftar till att aktörer i Jämtlands län ska genom medfinansiering till projekt ges möjlighet att vara aktivt medskapande i våra processer gällande revideringen av Regionala utvecklingsstrategin, samt i framtagandet av en Smart specialiseringsstrategi. Klicka här för att komma direkt till sidan om utlysningen.

Utlysningen riktar sig till kommuner, destinationsbolag, intresse-, bransch- och näringslivsorganisationer och liknande aktörer i länet. Dock inte enskilda näringsidkare eller privatpersoner.

Syftet med utlysningen är att öka- och bredda kunskapen om länets förutsättningar till hållbar tillväxt- och utveckling. Detta genom både framtagande av nya kunskaps- och analysunderlag samt genom aktivt medskapande i vår revideringsprocess. Aktörens medfinansiering i projektet kan därmed utgöras av både egen tid och/eller kontanta medel.

Om det av någon anledning inte finns möjlighet att ta del av denna utlysning, så välkomnar vi delaktighet- och inflytande i revideringsprocessen på andra sätt. Det kommer bland annat senare i år att öppnas upp för inspel både genom workshops och digital enkät.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214