Fallprevention

Sociala vård-och omsorgsgruppen (SVOM) beslutade 2016-10-14 uppdra till Fredagsgruppen att se över möjligheter till region-/och länsövergripande arbete för en bred analys avseende fallolyckor i Jämtlands län.

Detta för att finna orsakssamband och möjliga förklaringar till att fallskador som leder till sjukhusvård är högt i länet jämfört med andra län i landet. Målgruppen var personer 65 år och äldre. En del i arbetet var att identifiera framgångsfaktorer och effektiva åtgärder i det gemensamma fallpreventiva arbetet.

Det länsövergripande arbetet genomfördes av forskningsledare Ingegerd SkoglindÖhman och forskningsassistent Suzanne Göransson vid FoU Jämt samt vårdstrateg Anna Kerstin Lejonklou vid Region Jämtland Härjedalen.

Rapporten återfinns här: Fallolyckor bland äldre personer i Jämtlands län Analys av orsakssambandPDF

”Ledningskraft” (samverkansarena mellan Region Jämtland Härjedalen och länets kommuner inom äldreområdet) har uppdraget att arbeta med åtgärder, på kort och lång sikt, för att minska antalet fallolyckor i länet.

Fou Jämt utgör ett stöd till kommunerna i det fortsatta fallpreventiva arbetet.