FoU-medel

FoU Jämt

Ansökan om forsknings- och utvecklingsmedel 

Alla som arbetar inom äldreomsorg, individ- och familjeomsorg, verksamhet för funktionsnedsatta och kommunal hälso- och sjukvård inom Jämtlands län har rätt att söka FoU-medel. Även medarbetare i privata företag och kooperativ som arbetar inom ovannämnda verksamhetsområden på uppdrag av kommunal huvudman har rätt att söka FoU-medel.

Under hösten sker ansökningen av FoU-medel, men under hela året är medarbetare i kommunerna välkomna att komma in med förfrågningar och idéer som vi tillsammans kan diskutera för att se hur idén på bästa sätt går att förverkliga. Viktigt är att närmsta chef och förvaltningschef är med i processen. Ibland kanske diskussionerna mynnar ut i ett eget arbete, med metodstöd och handledning från FoU Jämt, utan att en ansökan om särskilda medel måste göras.

Illustratör: Lars-Åke Flodmark

Medlen kan användas för projekt som på olika sätt avses utveckla det egna arbetet och/eller den verksamhet vari den/de sökande arbetar. Såväl enskilda som grupper är välkomna att söka. De närmare formerna för medlens prioritering beslutar FoU-rådet om.

De som kommer i fråga för stipendiemedlen kommer att beredas möjlighet att på hel- eller deltid under en given tidsperiod bedriva forsknings- och/eller utvecklingsarbete inom FoU-enheten, under handledning av enhetens forskare. I praktiken innebär det att personerna under denna tid frigörs från sin ordinarie verksamhet i kommunen/företaget för att kunna fokusera på sitt projekt.

FoU-projekten handleds av forskningsledare på FoU Jämt, enligt en handledningsmodell där projektledarna träffas kontinuerligt under arbetets gång, delar erfarenheter och diskuterar problem och lösningar. Projektet avslutas med en rapport, vilken också görs med handledning av FoU Jämt.

Om Du har en idé till ett projekt är Du välkommen att kontakta FoU Jämt för diskussion. Årligen under våren har FoU Jämt också som ambition att gå ut med en blänkare och uppmana medarbetare i kommunerna att inkomma med ideer senast under juni månad, för att gemensamt föra diskussioner med FoU-enheten och andra medarbetare och därifrån skapa ansökningar.  På så sätt kan FoU Jämt vara med i processen, från idéstadie till färdig ansökan.