FoU Jämt


FoU Jämt är ett regionalt kunskapscentrum som genom forskarstöd och praktiknära forsknings- och utvecklingsinsatser bidrar till en långsiktig evidensbaserad kunskapsuppbyggnad inom socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård.

 

Välkommen till oss!

 

Aktuellt från FoU Jämt och nationell nivå

 • 2020-05-19 07.54
  Kartläggning för bedömning och insatser inom äldreomsorgen
  SBU har på uppdrag av regeringen kartlagt det vetenskapliga kunskapsläget för äldreomsorgen.
  Sammanfattningsvis visar kartläggning att det både finns vetenskaplig kunskap men också vetenskapliga kunskapsluckor inom de två huvuddomänerna bedömning- utredning och uppföljning samt insatser. De s...
 • 2020-04-30 12.42
  Översynen av socialtjänstlagen förlängs
  Den av regeringen beslutade översynen av socialtjänstlagen och vissa av socialtjänstens uppgifter (dir. 2017:39) får förlängd utredningstid. Uppdraget ska slutredovisas i sin helhet senast den 3 augus...
  Syftet med översynen är att utforma en socialtjänst som bidrar till social hållbarhet med individen i fokus, och som med ett förebyggande perspektiv ger människor lika möjligheter och rättigheter. Vid...
 • 2020-04-28 12.11
  Ny CAN-rapport - Cannabis, alkohol, tobak och riskuppfattning hos unga
  CAN har publicerat en ny rapport om ungas uppfattning om risker med att röka, dricka och att använda cannabis följer inte samma utvecklingskurva som konsumtionen.
  Utdrag ur nyheten på CAN:s webb:
  Vi kan se att unga uppfattar risken med att dricka mycket på ungefär samma sätt idag som för 25 år sedan. Det som är intressant är att ungas intensivkonsumtion av alko...

 • 2020-04-28 12.09
  Socialstyrelsens regeringsuppdrag kring suicidprevention och stöd till efterlevande
  På uppdrag av Socialstyrelsen har konsultföretaget Lumell drivit ett delprojekt inom ramen för Socialstyrelsens regeringsuppdrag.
  Det övergripande syftet med delprojektet är att identifiera möjligheter att minska suicid samt att förbättra stödet till efterlevande. I delprojektet ingår bland annat att kartlägga hur kunskapsläget ...
 • 2020-03-30 11.14

  FoU-medel 2020
  Har du en projektidé som du vill få möjlighet att utveckla
  på din arbetsplats/ inom ditt verksamhetsområde?

  Alla som arbetar inom socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård i länets kommuner kan söka FoU-medel för att stimulera verksamhetsnära utvecklingsarbeten. Detta gäller även för personal i privata ...
Hantera prenumeration

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214