Kulturbussen/Filmrullen

Skriv tabellbeskrivning här

Projektfakta


Projektägare

Filmpool och Bildkonsten inom Region Jämtland Härjedalen

Projektledare

Eva Aspling och Karin Kvam

Samarbetspartners

Sensus studieförbund och Hoverbergs bygdegårdsförening m fl.

Projektbudget

4 350 000 kr

Projektperiod

2015-01-01 - 2017-12-31

Webbplats

-

Fördjupad läsning

-

Projektbakgrund

Länets ungdomar har sagt sitt, de vill ha möjlighet till skapande oavsett vart man bor i länet och oavsett bakgrund. Projektägarna har inför projektansökan fört en dialog med länets ungdomar genom en referensgrupp och genom möten med ungdomstinget. Resultatet födde idén om Kulturbussen/Filmrullen. Avgörande för projektet har varit goda relationer och en nära kontakt med biografföreningar, kommuner och skolor ute i länet. Flera biografföreningar visade stort intresse för Kulturbussen/Filmrullen och tvekade inte att upplåta sina lokaler och stå för värdskapet vid aktiviteterna. Man såg också fördelen med att locka unga till biografen/föreningen.

Syfte och mål

Vi vill bygga upp en infrastruktur för ”skapande” på fritiden för ungdomar i Jämtlands län. Projektet syftar till skapa en meningsfull fritid för ungdomar och stimulera till eget digitalt skapande. Projektet syftar också till att ge kunskap i digitala bilders språk och verktyg för eget skapande, samt att lyfta fram de ungas egna berättelser i regionen. Kulturbussen är ett mobilt film- och konstskapande projekt med fokus på eget skapande för unga i glesbygd genom digitala medier. Kulturbussen är kreativ, gratis, flexibel och framförallt återkommande. Kulturbussen är tillgänglig för alla som bor på en ort, vilket betyder att barn och unga med olika bakgrund naturligt möts i skapande processer.

Aktiviteter

Kulturbussen åker runt i Jämtlands län och gör återkommande besök på några utvalda orter i länets åtta kommuner. Med bussen finns en uppsättning digital teknik samt två konstnärliga handledare. Kulturbussen erbjuder unga mellan 12 och 25 år en plattform där man kan utveckla sitt skapande, samtidigt som man lär sig att hantera och kritiskt granska nya medier och uttryck.

Verksamheten förläggs till bygdegårdar, biografer, samlingslokaler i Rissna, Hallen, Lit , Hoting, Hammarstrand,Hoverberg, Vemdalen, Kaxås, ett besök per månad, samma tid (kl 15.00-19.00) och samma plats.

Förväntat resultat

  • Att fler unga deltar i kulturlivet
  • Att ha skapat en modell för hur man systematiskt kan arbeta med bild/film som uttrycksform för unga på fritiden.
  • Att det finns en långsiktig strategi för ungas skapande .
  • Att erbjuda minst 2 personer i varje kommun särskilt stöd i sitt skapande genom mentorskap från professionella handledare.
  • Att det ska finnas nätverk för unga kreativa ungdomar.
  • Att höja kvalitén i unga människors konstnärliga
  • En framtidsvision är att det på sikt ska finnas fler professionella kulturskapare i regionen. (plantskola).
  • Att ha utarbetat en modell för unga och mentorskap inom

In english

Filmrullen is for people aged 12 – 25 who want to learn more about film and photography. No previous skills are necessary. Participation is free! Cultural Stop in sparsely populated areas: Loaded with technical film and photo equipment, the Culture Bus shall give young people the opportunity to develop their digital creativity.We want to create an infrastructure for leisure time “creating” for young people in Jämtland County. The project also aims to give knowledge of the language of digital images and tools for own creativity, as well as shine a light on the stories of young people in the region.The project has also turned out to be positive for the integration of child refugees who arrive by themselves, and is a successful example of how it’s possible to get young