Pågående projekt

Just nu driver Energikontoret flertalet både externa och interna projekt. Här nedan kan du läsa mer om dessa projekt:

Build2LC

Region Jämtland Härjedalen startar nu upp en treårig satsning riktad till fastighetschefer, fastighetsansvariga och de som arbetar med energi i fastigheter på fastighetsbolag, kommuner eller annan offentlig organisation i länet.

CEK - coacher för energi och klimat

Coacher för energi och klimat är en nationell satsning särskilt riktad till små och medelstora företag med en energianvändning under 300 000 kilowattimmar (kWh).

Energieffektiva företag Jämtland Härjedalen

Energieffektiviseringsnätverket

Över hela landet arbetar företag med energieffektivisering genom att delta i regionala företagsnätverk. Projektet ska hjälpa små och medelstora företag att effektivisera sin energianvändning med 15 procent under en fyraårsperiod.

Förnybart i tanken

Förnybart i tanken, en 3-årig satsning med start hösten 2019, ska stärka klimatarbetet i Jämtlands och Västernorrlands län genom att bidra till ökad tillgång och efterfrågan på förnybara och hållbara drivmedel.

Hållbara pendlings- och tjänsteresor

Det interna projektet Hållbara pendlings- och tjänsteresor inom organisationen Region Jämtland Härjedalen syftar till att minska klimatpåverkan från regionanställdas tjänsteresor och arbetspendling.

Noder

Projektet genomförs av alla energikontor i landet med syfte att bidra till ett strukturerat energieffektiviseringsarbete i små och medelstora företag.

SiSL – Stolpe in för stad och land Mellersta Norrland

I projektet Stolpe in för Stad och Land Mellersta Norrland (SiSL) arbetar vi för förbättrade förutsättningar för att resa med elbil i Jämtlands och Västernorrlands län.