Hållbara pendlings- och tjänsteresor

Det interna projektet Hållbara pendlings- och tjänsteresor inom organisationen Region Jämtland Härjedalen syftar till att minska klimatpåverkan från regionanställdas tjänsteresor och arbetspendling. Olika informationsinsatser och prova-på-aktiviteter planeras och genomförs under projektperioden för att underlätta och uppmuntra alla anställda till mer hållbara resvanor och ökad användning av digitala “resfria” möten. 

Projektet finansieras av Energimyndigheten och pågår från november 2018 till och med oktober 2020. Bakgrunden till projektet är den resvaneundersökning (CERO-analys) som genomfördes 2017 som visade på förbättringspotential både utifrån klimatnytta och ekonomiska besparingar. CERO-analysen resulterade i en handlingsplan och en arbetsgrupp tillsattes för att arbeta vidare med aktiviteterna. För att ytterligare stötta arbetsgruppen och fortsätta arbetet med att minska klimatpåverkan från regionens resor startades projektet Hållbara pendlings- och tjänsteresor inom Region Jämtland Härjedalen.

Som en del i projektet planeras bland annat:

  • Kampanjen Regiontramparna (Hösten 2019, Vintern 2019/2020 och Våren 2020) - Anställda kan få utrustning för att cykla eller gå mer till och från arbetet
  • Elcykelutlåning - Anställda erbjuds möjlighet att prova några av regionens elcyklar, både för tjänsteärenden och för arbetspendling
  • Testresenärskampanj - Anställda kan få ett månadskort för att arbetspendla med kollektivtrafiken istället för bil
  • Utbildnings- och informationsinsatser för digitala möten och distansarbete
  • En andra CERO-analys planeras i januari 2020