Integration

Integration är ett av den regionala utvecklingsnämndens prioriterade områden och målet är att ”Integration ska genomsyra hela det regionala utvecklingsarbetet”.

”Regional Strategi för ökad inflyttning och förbättrad integration 2015-2020” belyser hur integrationen ska förbättras och därmed minska utflyttning, öka inflyttning och i förlängningen öka länets befolkning.

Alla som vistas i länet oavsett uppehållstillstånd eller inte, om man är född i Sverige av svenska föräldrar eller om man flyttat till länet senare i livet med annan etnisk bakgrund ska integreras med varandra. För att uppnå det krävs en ömsesidig respekt och en förståelse för att människor är olika. Den regionala strategins insatser och aktiviteter riktar sig därför till kvinnor, män, flickor och pojkar som är utrikesfödda och svenskfödda.

De prioriterade områdena i den regionala strategin är:

  • Höjd utbildningsnivå
  • Ökat deltagande i arbetslivet
  • Kulturkompetens och förbättrad social sammanhållning
  • Förbättrad infrastruktur

Inom dessa olika områden samverkar vi med kommunerna i olika strategiska frågor, t.ex.:

  • Anordnar nätverksträffar med kommunernas integrationschefer eller motsvarande
  • Stödjer kommunerna med statistik
  • Gör regionala projektansökningar utifrån kommunernas behov
  • Driver Socialfondsprojektet ”Integration Jämtland Härjedalen”

När det gäller flyktingmottagandet arbetar vi tillsammans med övriga myndigheter utifrån den regionala överenskommelsen och dess handlingsplan.

Dokument:
Regional strategi för ökad inflyttning och förbättrad integration 2015-2020PDF
Regional överenskommelse 2015PDF
Regional överenskommelse - Handlingsplan 2016PDF

Besök också projektets webbplats.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214