Modell för matchning i praktiken


Projektfakta

Projektägare

Region Jämtland Härjedalen

Projektledare

Ewa Westman Magnusson

Samarbetspartners

Länets kommuner, Arbetsförmedlingen, branscher mfl

Projektbudget

2 049 055:-

Projektperiod

2019-09-01 tom 2020-10-31

Webbplats

-

Fördjupad läsning

-

Projektbakgrund

En av de centrala uppgifterna i det regionala utvecklingsarbetet är länets kompetensförsörjning. För att lösa uppgiften krävs en mer träffsäker matchning mellan utbud och efterfrågan. Efterfrågan handlar om arbetsgivarnas behov, förutsättningar och deras kunskap om utbudssidan. Utbudet är individerna som på olika sätt ska matchas mot behov, genom tex utbildning eller validering i någon form.

Under 2018 togs en regional överenskommelse fram mellan Arbetsförmedlingen och Region Jämtland Härjedalen. Det prioriterade insatsområdet i överenskommelsen är att gemensamt jobba med statistik och analys, dvs samhandling för att åstadkomma bättre kunskapsunderlag kring behoven på arbetsmarknaden i Jämtlands län. Det här projektet är en del av genomförandet av den överenskommelsen.

Syfte och mål

Syftet är att genom dialog med berörda parter prioritera och identifiera aktiviteter som vi behöver genomföra för att lösa så stor del av matchningsproblematiken som möjligt.

Aktiviteter

Vi vill ta fram och implementera ett arbetssätt för hur vi kontinuerligt prioriterar och agerar på de behov vi ser på regionens arbetsmarknad. Arbetsgivarna behöver få förutsättningar till en bredare kunskap om framtidens bristyrken, samtidigt som utbildningsanordnare behöver bättre underlag för att kunna planera för de utbildningar som behövs för att möta de regional och lokala kompetensbehoven

Förväntat resultat

Det här ska leda till att vi säkerställer den regionala kompetensförsörjningen genom att etablera ett träffsäkert och hållbart arbetssätt för att matcha arbetslivets behov med utbildningssidans utbud.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214