Yrk-In

Projektägare Svenska Kommuner och Landsting

Regionalutförare Region Jämtland Härjedalen

Regional projektledare Ewa Westman Magnusson

Samarbetspartners, Region Västerbotten, Region Gävleborg GR-Göteborgsregionen,

Lokal nivå, Bergs kommun, Strömsunds kommun- delprojekt

Utbildningsförvaltning-grund och gymnasieskola, Arbetsmarknadsförvaltning, Integrationsenheter, politiker, Arbetsförmedling Försäkringskassan

Regional nivå Kommuner (alla), Arbetsförmedling, Försäkringskassan, Länsstyrelsen, Kommunförbund, Landsting Politiker på olika nivåer, SKL, Olika aktörer, yrkescollege

Nationell nivå Viktiga samverkansverkans aktörer, Skolverket, MUCF, Migrationsverket, Skolinspektionen, Tillväxtverket, departement

Transnationell nivå SKL är initiativtagare och värd för ett av Kommissionens utsedda flaggskepp, School to Work. Satsningen är en del av EU:s strategi för Östersjöregionen och fokuserar på studieavbrott och ungdomar etablering på arbetsmarknad.

Flaggskeppet tar stöd i EU 2020- strategin, där det bl.a betonas vikten av ett närmare samarbete mellan unionens medlemmar för att uppnå målen för smart, hållbar och inkluderande tillväxt för alla.

Projektbudget 20 618 911 kr +medfinansiering 10 247 946 kr

Budget regional och lokalt i Region Jämtland Härjedalen

ESF-stöd: 3 453 768 kr Medfinansiering: 2 499 485 kr

Projektfinansiering Europeiska Socialfonden

Projektperiod 20170901 – 20200228

Syfte och mål

Övergripande syfte

-Underlätta introduktionen och etablering på arbetsmarknaden genom yrkesutbildning-särskilt för unga och nyanlända (15-24 år)

-Förbättrad matchning mellan utbildning och arbetsmarknadens behov genom förstärkt samarbete mellan utbildning arbetsliv (lokalt, regionalt och nationellt)

-Höja relevansen och kvaliteten i den yrkesinriktade utbildningen tex genom utveckling av ämnesintegrerade arbetssätt och verklighetsbaserat lärande

Yrk Ins målsättning är att fler unga killar och tjejer ska bli behöriga till, söka och påbörja en utbildning på gymnasieskolans yrkesprogram och fler unga killar och tjejer ska slutföra gymnasieskolans yrkesprogram med en examen eller en plan för livet.

Delmål; verksamheterna som medverkar i projektet präglas av ett förhållningssätt som lyfter/stärker eleverna och förbereder dem för yrkeslivet

Killar och tjejer som deltar i projektet upplever att de har fått det stöd de behöver för att bli behöriga att söka nationellt program, att ta sin yrkesexamen eller att öka sin anställningsbarhet

Öka hela yrkesutbildningens tillgänglighet för alla ungdomar.

Yrk In ska också leda till och -förbättra kvaliteteten ur ett likvärdighets perspektiv, förbättra kvaliteten ur ett intersektionellt perspektiv, förbättra matchningen och öka intresset för yrkesutbildningar samt utveckla modeller för studie-och yrkesvägledning.

Aktiviteter kopplat till områden som delprojekten arbetar med

Kultur/bemötande

Kultur kopplat till könsstereotypa roller, attityder, jargong, diskriminering, praktiksamverkan bransch.

Stöd

Coaching, hjälpmedel, studieplan, validering

Vägledning

Studie-och yrkesvägledning, studieplan, validering, portfolio, tillgång till vux, yrkesutgång, samverkan bransch/AF

Organisation

Projektet ska också arbeta för en struktur- och organisationsförändring

Förväntat resultat

Att matchningen förbättrats mellan utbildning och arbetslivets behov dvs att arbetsmarknadens behov av arbetskraft och kompetens i ökad grad tillgodosetts, att intresset för yrkesutbildningen ökat, inklusive att yrkesvalen för kvinnor och män breddats dvs att den förbättrade yrkesutbildningen fått ett ökat söktryck av motiverade unga att välja yrkesprogram framförallt från gruppen i introduktionsprogram, yrkesintroduktion och språkintroduktion, att utbildningens relevans och kvalitet förstärks dvs att modeller och/eller metoder för et ämnesintegrerat arbetssätt och verklighetsbaserat lärande.

Mer information

Spridningsinsats den 19 feb 2020; webbsändning från SKL där kommunerna och regionerna berätta om sina delprojekt, lärdomar och resultat.

Kontakt

Regional JH; Ewa Westman Magnusson 063-146583

Bergs kommun: Maria Wåger 0687-162 57 Fredrik Åström 0687-164 02

Strömsunds kommun: Katarina Bergström-Johansson/Lisa Sjölin

Karin Holmquist 0670-161 86