Samverkan vid utskrivning

Samverkan vid utskrivning är ett uppföljnings- och utvecklingsprojekt mellan länets kommuner och Region Jämtland Härjedalen.

Syftet med projektet är att följa det dagliga arbetet i Cosmic Link samt de indikatorer som har beslutats. Projektet ska analysera och direkt återföra till berörda verksamheter samt ge en samlad bild för länet.

Projektledare: Barbro Toutin