Samverkan vid utskrivning

Samverkan vid utskrivning är ett uppföljnings- och utvecklingsprojekt mellan länets kommuner och Region Jämtland Härjedalen.

Syftet med projektet är att följa det dagliga arbetet i Cosmic Link samt de indikatorer som har beslutats. Projektet ska analysera och direkt återföra till berörda verksamheter samt ge en samlad bild för länet.

Projektledare: Barbro Toutin

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214