Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) uppmärksammar Centrum mot vålds arbete med systematisk uppföljning

Länsverksamheten Centrum mot våld arbetar sedan ett år tillbaka med systematisk uppföljning.

"En framgångsfaktor för att införa verktyget har varit att ledningen på olika sätt visat att det är en prioriterad fråga"