"Det är en större utmaning att ifrågasätta det självklara än att undersöka det nya"

Nils Stenström

Nils Stenström är ny forskningsledare på FoU Jämt sen den 1/8 2019.

Nils disputerade i socialt arbete år 2008 på en avhandling om sprututbytesprogrammet i Malmö http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:1606. Nils är socionom och har jobbat som socialsekreterare och behandlare inom missbruks- och beroendeområdet. Efter många år som adjunkt i socialt arbete vid Stockholms universitet följde en period med engagemang i internationella utvecklingsprojekt. Efter disputationen har Nils arbetet på Folkhälsoinstitutet/Folkhälsomyndigheten, Mittuniversitetet och senaste sex åren på Socialstyrelsen. Nils ingår i en informell forskargrupp knuten till WHO och hans forskning har främst berört effekter av preventions- och behandlingsinsatser inom missbruksområdet.

0 av 0 gillar detta