Länsdialog 200211 - Så kan vi arbeta lokalt och regionalt med SKR:s handlingsplan mot missbruk och beroende bland unga, 13 –29 år!

Den 11 februari 2020 bjöd FoU-Jämt tillsammans med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) i samverkan med Mittuniversitetet in till en länsdialog om missbruk och beroende (inbjudan finns här)PDF Länsdialogen samlade ett 70-tal deltagare som representerade hälso- och sjukvården, socialtjänsten, politiker, chefer och brukarrepresentanter. Utgångspunkt under dagen var dels förslagen i SKR:s Handlingsplan mot missbruk och beroende 13–29 år (länk till handlingsplanen) och dels ”Läget i länet”, där centrala aktörer inom området gav sin syn på hur konsumtion och skador av alkohol och narkotika utvecklats i länets kommuner. Power point från Nils Stenströms inledning av dagen når du här.Powerpoint Sammanfattningsvis syftade Länsdialogen till att belysa:

– behovet av en mer lättillgänglig missbruks- och beroendevården i länet

att de insatser som erbjuds behöver samordnas mellan huvudmännen, och

– att insatser för att tidigt upptäcka missbruk och snabbt kunna bryta en ogynnsam utveckling är särskilt prioriterade.

Länsdialogen inleddes med att Zophia Mellgren och Mikael Malm, samordnare för missbruks- och beroendeområdet på Sveriges Kommuner och Regioner, presenterade en nulägesrapport från det nationella arbetet inom området (SKR:s presentation når du härPDF). Avstamp i presentationen var hur vi med hjälp av SKR:s handlingsplan gemensamt kan flytta fram positionerna inom missbruks- och beroendeområdet i regionen genom ett kunskapsbaserat utvecklingsarbete - som bygger på

 • bättre samverkan och samordning mellan aktörerna
 • tydlig ansvarsfördelningen mellan olika huvudmän och
 • tydligt gränssnittet mellan hälso- och sjukvård och socialtjänst, samt
 • ökat fokus på åtgärder för tidig upptäckt/tidiga insatser och stöd och behandling.

Den andra delen av Länsdialogen fokuserade på ”Läget i länet” när det gäller konsumtion och skador av alkohol och narkotika i kommunerna i Jämtland. Fem centrala aktörer inom området, BeroendemottagningenPowerpoint, SocialtjänstenPowerpoint, PolisenPowerpoint, LänsstyrelsenPowerpoint/FolkhälsoenhetenPowerpoint och Jämtlands Läns Brukarförening (JLB) presenterade sin syn mot bakgrund av fyra frågor:

 • Hur ser konsumtion av alkohol och droger ut i länet?
 • Har grupper som missbrukar förändrats över tid?
 • Finns särskilda utmaningar att jobba med alkohol- och drogproblematik i glesbygdskommuner?
 • Hur ser samverkan ut när det gäller personer som missbrukar alkohol- och droger?

Klicka på respektive organisation för att se presentationen.

Dagen avslutades med en workshop där deltagarna delades in i sex grupper. Grupperna fick tre frågor som utgångspunkt för diskussionen:

 • Hur gör vi för att tidigt upptäcka problem med alkohol och/eller narkotika hos unga mellan 13 – 29 år och vem/vilka bör ha ansvaret?
 • Hur kan vi i länet arbeta för att förbättra samverkan mellan de organisationer som arbetar med missbruk och beroende?
 • Vad kan vi göra för att alla länsbor, oavsett kommuntillhörighet, ska ha jämlik tillgång till vård och stöd vid missbruks- och beroendeproblem?

Återkoppling i plenum från Workshop diskussionerna avslutade dagen. Sammanfattningar i punktform av vad respektive grupp kom fram till återfinns här.Word

Vad händer härnäst?

Förslagen i SKR:s Handlingsplan mot missbruk och beroende 13–29 år och dokumentationen från workshopen kommer att utgöra underlag inför det fortsatta arbetet att revidera Länsöverenskommelsen om riskbruk, missbruk och beroende.

Syftet med Länsöverenskommelsen är att tydliggöra omfattningen av och innehållet i den verksamhet som hälso- och sjukvården och socialtjänsten ska bedriva och reglera ansvarsfördelningen dem emellan. Överenskommelsen avser också att stärka samverkan mellan huvudmännen samt ge vägledande rekommendationer för riskbruk, missbruks- och beroendevården i Jämtland.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214