SKLs handlingsplan mot missbruk och beroende 13-29 år

Styrelsen för SKL beslutade den 14 december 2018 att anta en handlingsplan mot missbruk och beroende för åldersgruppen 13-29, med fokus på tidig upptäckt, tidiga insatser, stöd och behandling.

Följande områden behandlas i handlingsplanen:

  • Synen på missbruk
  • Lättillgänglighet
  • Samverkan, samordning och delaktighet
  • Tidig upptäckt och tidiga, samordnade insatser
  • Stöd och behandling – inklusive frågan om ansvarsfördelning mellan huvudmännen och gränssnitt mellan socialtjänstlagen (SoL) och hälso- och sjukvårdslagen (HSL)
  • Kunskapsutveckling

Handlingsplanen består av en beslutsdel och två kunskapsunderlag. Alla delar kan läsas fristående.

Följ länken för att ta del av handlingsplanen:

https://skl.se/integrationsocialomsorg/socialomsorg/missbrukochberoende.1165.html

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214