Barn- och unganätverket SKR

SKR:s barn- och unganätverk träffas fyra gånger per år, från Jämtland deltar Elin Ring inom FoU Jämt.

Nätverket för den regionala samverkans- och stödstrukturen har fastslagit de prioriterade frågorna för 2019 för barn- och unganätverket.

Den nationella samordningen på SKR ska strategiskt stödja det regionala arbetet.

Regionerna kan välja att arbeta med ett eller flera av dessa tio prioriterade områden:

  • Stärkt barnrätt - stöd i arbetet när barnkonventionen blir lag
  • Personal- och kompetensförsörjning ( inklusive behörighetsregleringen och arbetsmiljöfrågor)
  • Systematisk uppföljning
  • Digitalisering och BBIC IT
  • Barns hälsa och skolgång
  • Tidiga och samordnade insatser – skola, hälso-och sjukvård, socialtjänst
  • Utveckling av arbetet med placerade barn inkusive ensamkommande bar och unga – utveckling av familjehemsvård och övriga placeringsformer
  • Spridning av nationella kunskapsprodukter
  • Implementering av handlingsplanen mot missbruk och beroende 13-29 år
  • Samordna kommunernas behov på regional nivå och samordna nationella satsningar på regional nivå

Kontaktpersoner: https://skl.se/integrationsocialomsorg/socialomsorg/barnochunga/regionalautvecklingsledare/kontaktilanen.2303.html