Öppna jämförelser

Från och med hösten 2009 samverkar Sveriges kommuner och landsting (SKL) och Socialstyrelsen om öppna jämförelser i socialtjänsten.

Syftet är att bidra till att utveckla och förbättra kvalitet och effektivitet i socialtjänstens verksamheter.  De områden som berörs är; vård och omsorg om äldre, social barn- och ungdomsvård, missbruks- och beroendevård, stöd till personer med funktionsnedsättning, samt ekonomiskt bistånd.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214