Systematisk uppföljning

Systematisk uppföljning av verksamheten är kärnan i det förbättringsarbete som socialnämnden är skyldig att bedriva.

Den länsgemensamma analys som genomförts av Öppna Jämförelser 2016-2018 har visat att länets kommuner i låg utsträckning sammanställer resultat av uppföljning i enskilda ärenden på gruppnivå samt använder resultatet för att utveckla verksamheten.

FoU Jämt arbetar i samarbete med den Regionala utvecklingsgruppen (RUG) för ett utvecklande av systematisk uppföljning i länets kommuner.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214