God och nära vård

Här publicerar vi omvärldsbevakning inom område god och nära vård.

För att hälso- och sjukvården och den kommunala vård- och omsorgen ska vara fortsatt effektiv och av hög kvalitet, kunna möta den demografiska utvecklingen och invånarnas behov på ett bättre sätt, krävs en omställning i hela vårdkedja. En mer tillgänglig, närmare vård kan tillsammans med nya arbetssätt i vården innebära att resurserna inom vård och omsorg kan användas bättre och därmed räcka till fler. Kärnan i Nära vård är ett personcentrerat arbetssätt som utgår från individens behov och förutsättningar (Källa: Sveriges kommuner och landsting, SKR).

SocSam anser att det inom ramen för arbetet med god och nära vård är viktigt att synliggöra målgrupperna; barn och unga, personer med psykisk ohälsa, personer med missbruk/beroende, äldre och anhöriga. Idag pågår arbete i samverkan mellan länets kommuner och Region Jämtland Härjedalen för att utveckla god och nära vård, exempelvis inom område fallprevention och implentering av modellen ”Trygg och säker hemma”.

Äldreomsorg

Vård och omsorg om äldre, lägesrapport 2020 (Socialstyrelsen, 2020)

I Socialstyrelsens rapport Vård och omsorg om äldre, lägesrapport 2020, ges en samlad bild av området. Rapporten är i huvudsak en sammanställning av andra rapporter. Några sammanfattande iakttagelser är att olika undersökningar visar att anhörigomsorgen ökar, insatser för att minska stigma om psykisk ohälsa är en viktig del i ett brett arbete med att förebygga psykisk ohälsa och suicid, förskrivning av olämpliga läkemedel och läkemedelskombinationer till personer 75 år eller äldre fortsätter att minska, med ökande ålder förlorar många äldre personer regelbundna tandvårdskontakter och inom äldreomsorgen har kommunerna dragit störst nytta av den ökade användning av välfärdsteknik.

Rapporten kan läsas i sin helhet via denna länk

Kartläggning för bedömning och insatser inom äldreomsorgen (SBU, 2019)

SBU har på uppdrag av regeringen kartlagt det vetenskapliga kunskapsläget för äldreomsorgen.

Sammanfattningsvis visar kartläggning att det både finns vetenskaplig kunskap men också vetenskapliga kunskapsluckor inom de två huvuddomänerna bedömning- utredning och uppföljning samt insatser. De saknas vetenskaplig kunskap för domänerna, upprätthållande och stimulerande arbetssätt och metoder enbart inom ordinärt boende, särskilt boende som insats, stöd, råd och information, integrerade insatser och anhörigstöd och familjeorienterat arbete.

Rapporten i sin helhet finns i länken.

Utskrivning från slutenvård

Laga efter läge - Uppföljning av lagen om samverkan vid utskrivning från slutenvården (Myndigheten för vård- och omsorgsanalys, 2020)

Den 1 januari 2018 infördes lagen (2017:612) om samverkan vid
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Myndigheten för vård och omsorgsanalys (Vårdanalys) har regeringens uppdrag att följa upp genomförandet av lagen.

Uppföljningen kommer bland annat fram till följande:

 • Huvudmännen behöver säkerställa att utvecklingsarbetet
  fortsätter.
 • Huvudmännen behöver inrikta det fortsatta utvecklingsarbetet
  mot patientens och brukarens erfarenheter och behov.
 • Regeringen och huvudmännen behöver utveckla uppföljningen av effekterna av lagen för patienter och brukare.
 • Regeringen och huvudmännen behöver utveckla uppföljningen av vårdtider i hela processen.
 • Regeringen och huvudmännen behöver utveckla uppföljningen
  av den vård och omsorg som ges i och primärvården och
  kommunerna.

Rapporten finner ni här.

Fallprevention

Att förebygga och behandla undernäring - kunskapsstöd i hälso- och sjukvård och socialtjänst (Socialstyrelsen, 2020)

Syftet med kunskapsstödet är att stödja verksamheter inom hälso- och sjukvård och socialtjänst i deras arbete mot undernäring. Det vänder sig primärt till chefer, personal och verksamhetsutvecklare och ger en samlad beskrivning av centrala bestämmelser på området och ett omhändertagande enligt nutritionsvårdsprocessen.

Kunskapsstödet finner ni här.

Kan vi minska fallolyckor genom hälsosamma matvanor? (Livsmedelsverket, 2019)

Stor aptit på livet, men mindre aptit på maten?-Råd om bra mat för äldre

Hälsosamma matvanor hjälper oss att må bra genom hela livet. Med åldern förändras både kroppen och vardagen. För den som är äldre kan det till exempel innebära att aptiten minskar. Då kan hen behöva äta lite annorlunda för att behålla styrka och hälsa.

Ta del av livsmedelsverkets material här.

Kompetensutveckling

Kartläggning av kompetensnivå hos bistånds- och LSS-handläggare i Jämtlands läns kommuner (FoU Jämt, 2019)

FoU Jämt genomförde 2019 en kartläggning av kompetensnivån hos bistånds- och LSS-handläggar i Jämtlands läns kommuner. Målet är att kartläggningen ska bidra till att kompetensutvecklingsplaner och utbildningsinsatser för olika professionsgrupper kan tas fram.

Kartläggningen gjordes genom en webbenkät som distribuerades till samtliga bistånds- och LSS-handläggare i Jämtlands kommuner. Enkäten innehållöll bakgrundsfrågor följt av frågor om hur man bedömer sin kompetens inom en rad olika aspekter av yrkesutövningen. Avslutningsvis ställdes frågor om hur man uppfattar förutsättningarna på arbetsplatsen när det gäller bland annat handledning, konsultation och kompetensutveckling. Enkäten besvarades av 86 procent av handläggarna.

Kartläggningen visar bland annat att en majoritet av handläggarna arbetat mellan 0–2 år inom nuvarande verksamhetsområde. Att handläggare med längre yrkeserfarenhet skattar sin kompetensnivå lägre än dem med kortare yrkeserfarenhet inom flera frågeområden och att handläggare med annan akademisk examen än socionom eller social omsorgslinje skattar jämförelsevis lägre kompetensnivåer. Den uppgivna kompetensnivån inom verksamhetsområdet LSS är även väsentligt lägre jämfört med handläggare som arbetar med socialtjänstlagen. Vidare framkommer att endast drygt var femte handläggarna anger att de har en individuell kompetensutvecklingsplan.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214