Psykisk hälsa

Här publicerar vi omvärldsbevakning inom område psykisk hälsa.

Psykisk hälsa används ofta som ett paraplybegrepp som omfattar både god (positiv) psykisk hälsa och psykisk ohälsa. Begreppen god (eller positiv) psykisk hälsa och psykiskt välbefinnande används för att beskriva de positiva dimensionerna av psykisk hälsa. Psykisk ohälsa omfattar flera olika tillstånd, med olika allvarlighetsgrad och varaktighet: från mildare och övergående besvär, till långvariga tillstånd som kraftigt påverkar funktionsförmågan. Det finns ett tydligt samband mellan psykisk ohälsa och självmord och de allra flesta som tar sitt liv har haft en depression eller någon annan form av psykisk ohälsa (Källa: Folkhälsomyndigheten).

I Jämtlands län samverkar länets kommuner och Region Jämtland Härjedalen inom område psykisk hälsa, genom gemensamma resurser och en länsövergripande handlingsplan. SocSam bedömer det som viktig att länets kommuner deltar i den nationella kunskapsstyrningen inom område psykisk hälsa (NPO, RPO, LPO), och implementerar adekvata delar av vård och insatsprogrammen på området.

Suicidprevention

Gapanalys - kunskapsstöd för suicidprevention och stöd till efterlevande inom hälso- och sjukvården samt socialtjänsten (Lumell, 2020)

På uppdrag av Socialstyrelsen har konsultföretaget Lumell drivit ett delprojekt inom ramen för Socialstyrelsens regeringsuppdrag.

Det övergripande syftet med delprojektet är att identifiera möjligheter att minska suicid samt att förbättra stödet till efterlevande. I delprojektet ingår bland annat att kartlägga hur kunskapsläget ser ut, vilka kunskapsstöd som redan finns inom området, vilka åtgärder som relevanta intressenter ser som nödvändiga för att minska antalet suicid samt att analysera vilken Socialstyrelsens roll bör vara inom området och vilka produkter/arbetsinsatser som myndigheten bör fokusera på de närmaste åren.

Bifogat är slutrapporten från Lumell, i vilken utmaningar och prioriterade förbättringsområden beskrivs. I nästa steg kommer Socialstyrelsen att arbeta vidare med stöd av rapporten. Socialstyrelsen kommer att informera mer om arbetet i sina kanaler inom kort.

LänkPDF till Lumells slutrapport:

Samsjuklighet

Kartläggning av samsjuklighet i form av psykisk ohälsa och beroendeproblematik (Socialstyrelsen, 2019)

I Socialstyrelsens rapport framgår bland annat att mer än hälften av de som år 2017 vårdades inom specialiserad öppenvård eller slutenvård för intag av beroendeframkallande substanser även fick vård för en eller flera psykiatriska diagnoser under perioden 2016–2018. För kvinnor påvisades den här typen av samsjuklighet hos 64 procent och för män hos 52 procent.

Laddas ner rapporten här.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214